A tudományos munka és az innováció sikere az Eötvösben

Egy egyetem által fenntartott gyakorlóiskolában – amely az intézmény formája és típusa következtében egyszerre lát el és tölt be közoktatási, valamint felsőoktatási tevékenységet, szerepkört, – annak „műhely” jellegéből következően oktatási-képzési portfóliójában természetes módon jelenik meg az innováció, a kreatív pedagógiai és szakmai tevékenység, s nemkülönben a tudományos igényű és jellegű munka egyaránt. Mindez a színvonalas tanítási órákon, egyetemi intézeti-tanszéki óraadói feladatvállalásban, előadásokon és kutatásban való gyakorlóiskolai részvételben, szakpublicisztikai és tankönyvírói tevékenységben, s az utóbbi években egyes területeken a tudományos minősítés, fokozatszerzés területén elért eredményekben jelenik és testesül meg. 

Az Eötvös Gyakorlóiskola, illetve egyik, az intézmény pedagógusának Rozgonyiné Drotár Nikolett földrajz–történelem szakos középiskolai szakvezető tanárnak e téren elért legutóbbi igen szép teljesítménye és eredménye a Debreceni Egyetem Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács Földtudományok Doktori Iskolájában „Új lehetőségek Tokaj–Hegyalja turizmusában a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően” című egyetemi doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitán „summa cum laude” minősítéssel történt megvédése.  

A védés, a nyilvános vita jeles szaktekintélyekből álló Bíráló Bizottsága egyik meghívott tagjának – aki megtisztelő módon magának a jelöltnek a közvetlen kollégája és intézményvezetője volt –, összefoglaló véleménye a jelölt tudományos munkájáról és dokktori értekezéséről az alábbi:  

A témaválasztásban és annak a feldolgozásában – a turizmusipar korábbi, jelenlegi és jövőbeni helyzetét, különösen a Covid – 19 világjárvány okozta hatásokat, valamint Tokaj – Hegyalja turisztika fejlesztésének lehetőségeit tekintve – aktualitások és komplexitás, az egyoldalúságot felváltó „több lábon álló” gondolkodás, valamint szemléletmód jelenik meg. Kutatásmódszertani megközelítésben és szempontból a dolgozat, az értekezés elkészítésében, feldolgozásában meghatározóan jelenik meg az empirizmus, a primer és a szekunder kutatási elemek, s megközelítés, a kérdőíves felmérésekben a jelentős számú megkeresés, a reprezentatívitás, – idegen nyelven végzett megkérdezések is –, a mélyinterjúk készítése során az autentikus alanyok kiválasztása és az interjúzás megvalósítása. A disszertáció, a dolgozat tartalma, szöveg-anyaga megfelelően és sokszínűen illusztrált (térképek, fotók stb.). Tisztes számúnak ítélhető a dolgozat szakirodalmi repertoárja is, amelyben megfelelően szegmentált a nemzetközi dimenzió is. Rozgonyiné Drotár Nikolett „Új lehetőségek Tokaj–Hegyalja turizmusában a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően” című egyetemi doktori értekezése jól orientáló, színvonalas szakmai munkát tükröző, Tokaj–Hegyalja turizmusáról és lehetőségeiről valós megközelítéseket, valamint jövőképet bemutató tudományos igényű munka.” 

A frissen tudományos minősítést szerzett „gyakorlós” Rozgonyiné Drotár Nikolett eddigi szakmai munkájával és a mostani PhD–fokozatszerzését követően annak a tehetséges generációnak a képviselője is egyben, aki egy egyetemi gyakorló középiskolában, jelesül az Eötvös Gyakorlóiskolában, mint oktatási "műhely"-ben a színvonalas közoktatási tevékenységének ellátása mellett – minden valószínűség szerint mások számára is követendő és követhető pozitív példaként – a tudományos jellegű munka meghonosítója és reprezentánsa lehet és lesz is egyben. 

Dr. Komáromi István (PhD), igazgató
 

 

dn

Fotó (1): Rozgonyiné Drotár Nikolett 

 

dnha 

Fotó (2): Rozgonyiné Drotár Nikolett és témavezetője, Prof. Dr. Hanusz Árpád 

 

 eo

Fotó (3): A doktori (PhD) védés eredményhirdetése a Debreceni Egyetemen 

 

eo2

Fotó (4): Prof. Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, a Bíráló Bizottság elnöke ismerteti Rozgonyiné Drotár Nikolett jelölttel a PhD – védés eredményét 

 

(Fotók: Rozgonyiné Drotár Nikolett)