Hungarian Arabic English German Russian Ukrainian

Az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Törvények: 

 

- Magyarország Alaptörvénye 

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

      2000. évi C. törvény a számvitelről,

      2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

 

 

Kormányrendeletek: 

 

 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 • 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről 

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 • 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

 • 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 

 • 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

 • 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 

 • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 

 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 • 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 

 • 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricumról 

 • 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 

 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

   

 

További jogszabályok: 

 

 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 • 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 

A jogszabályok teljes szövege elérhető: www.magyarorszag.hu kormányzati portálon.