A nyelvi szintek grammatikája_MMA 1303, 1303L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

 

 1. hét: Tájékoztató a tantárgy tematikájáról, szakirodalomról és a követelményekről.
 2. hét: A nyelvi szintek. A lexémák szintje.
 3. hét: A szófaj fogalma (aktuális, lexikai, grammatikai szófaj; a szófajváltás).   A szófaji felosztás szempontjai. Az alapszófajok.
 4. hét: A viszonyszók és a mondatszók.
 5. hét: A morfémák szintje. A morféma fogalma, osztályozása. Az alternáció.
 6. hét: A képzők, a jelek és a ragok.
 7. hét: A szóelemekre bontás problémái.
 8. hét: A szintagmák szintje. A szókapcsolatok új rendszere (morfológiai, szintaktikai típusú szókapcsolatok).
 9. hét: A szintagmák rendszerezése, típusai
 10. hét: A mondatrészek jellemzése.
 11. hét: A mondatok szintje.  A mondatok szerkezeti típusai.
 12. hét: Az alárendelő összetett mondatok.
 13. hét: A mellérendelő összetett mondatok.
 14. hét: Az egyszerű és összetett mondatok határsávja.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 • Az előadásokon való részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 • szóbeli és írásbeli vizsga.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 • A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Pl.: szóbeli és írásbeli vizsga. Elégtelen vizsgajegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

shadow