MAO1114 Nyelvtörténet III. A magyar szókészlet története

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. hét (2021.02.11.): A tantárgy tematikájának, szakirodalmának és követelményeinek ismertetése.
 2. hét (2021.02.18.): Lexikológia és lexikográfia. A szó fogalma. A szókészlet vizsgálatának módszerei.
 3. hét (2021.02.25.): A magyar nyelv szókészletének kialakulása és változása a kezdetektől napjainkig.
 4. hét (2021.03.04.): A szókészlet változásának okai (gazdasági, vallási, életmódbeli stb.), kronológiai-, eredet- és jelentés szerinti rétegei.
 5. hét (2021.03.11.): Zárthelyi dolgozat.
 6. hét (2021.03.18.): Az uráli, finnugor, ugor és magyar eredetű szókincs.
 7. hét (2021.03.25.): A szókészlet gyarapításának módjai. Belső szóalkotás: szóteremtéssel létrejött szavak, szóképzés útján keletkezett szavak.
 8. hét (2021.04.01.): Az összetétellel alkotott szavak.
 9. hét (2021.04.08.): Nem magyar eredetű szavak: jövevényszavak, tükörszók, idegen szavak.
 10. hét (2021.04.15.): Zárthelyi dolgozat.
 11. hét (2021.04.29.): A jövevényszavak eredet szerinti vizsgálata: iráni, perzsa, török eredetű elemek a magyar szókészletben.
 12. hét (2021.05.06.): A jövevényszavak eredet szerinti vizsgálata: szláv és latin eredetű elemek a magyar szókészletben.
 13. hét (2021.05.13.): A jövevényszavak eredet szerinti vizsgálata: német, angol, francia, román stb. eredetű elemek a magyar szókészletben.

14. hét (2021.05.20.): Zárthelyi dolgozat.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

 • A félév során 3 zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó. Budapest, 1963.

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Tankönyvkiadó. Budapest, 1958.

Bárczi Géza– Benkő Loránd– Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967.

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Bp.,  2004.

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc szerk.: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2018.

Kiss Gábor szerk.: Régi szavak szótára. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2012.

Tótfalusi István: Magyarító szótár. Idegen szavak magyarul. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2011.

Kiefer Ferenc főszerk.: A magyar nyelv. Akadémia Kiadó, Bp. (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16.html)

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

 

 

 

 

shadow