MAO1113L Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció (2021.02.27. 11-17): A nyelvtörténet fogalma. Szinkrónia és diakrónia. A nyelvi változások külső és belső okai. A magyar nyelvtörténet korszakai. Az ősmagyar kor általános ismertetése. Nyelvi változások az ősmagyar korban. Az ómagyar kor általános ismertetése. A magán- és mássalhangzórendszer változása az ómagyar korban. Hangváltozási tendenciák. Morfématörténet az ómagyar korban. A szókészlet változásai az ómagyar korban. Nyelvemlékelemzés.

 

  1. konzultáció (2021.05.21. 16-19): A középmagyar kor általános ismertetése. Nyelvi változások a középmagyar korban. A magyar helyesírás kezdetei. Az újmagyar kor általános ismertetése. Nyelvi változások az újmagyar korban. Nyelvújítás és helyesírás-történet. Az újabb magyar kor általános ismertetése. Nyelvi változások az újabb magyar korban.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: gyakorlati feladatok megoldása, nyelvemlékolvasás, -elemzés

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a TVSz. szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

Benkő Loránd 1987.  A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1987.

Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán 1967. A magyar nyelv története. Bp.

Benkő Loránd 1980. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp.

Kiss Jenő 2017. A magyar nyelvtörténet korszakolásának kérdésköréhez. Magyar Nyelv 2017: 129–145.

Kiss Jenő—Pusztai Ferenc szerk. 2003. Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Bp. 106-172, 301-371, 596-617.

Kiss Jenő—Pusztai Ferenc szerk. 2019. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Bp.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow