MAO1109L, Jelentéstan

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció (2021.04.30. 13-16): A jelentéstan a tudományok és közelebbről a nyelvtudomány rendszerében. A jelentéstan történetének vázlata. A logikai szemantika. A strukturális szemantika. A funkcionális nyelvészet és a kognitív szemantika általános jellemzése.

 

  1. konzultáció (2021.05.15. 11-17): A kognitív szemantika legfontosabb témakörei: a kategorizáció (a prototípus-elmélet); a konstruálás; az egyszerű és az összetett jelentésszerkezetek. A jelentéskiterjesztés; a kognitív szemantika metaforaelmélete. Szemantika és pragmatika. A poliszémia, homonímia, szinonímia. A jelentésváltozás a jelentésváltozási folyamat tartalma és a jelentésváltozás indítéka szerint. A jelentésváltozás a jelentésváltozás lefolyásának módja szerint.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

  • vizsga típusa: kollokvium

 

A kollokvium típusa: írásbeli

 

Az érdemjegy kialakításának módja: az írásbeli vizsga alapján. Elégtelen vizsga javítására a TVSz. alapján van lehetőség.

 

Kötelező szakirodalom:

 

Pethő József: Jelentéstan. Tankönyv a BA-képzés számára. Bölcsész Konzorcium. 2004.

Gombocz Zoltán 1997. Jelentéstan és nyelvtörténet. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Hangay Zoltán 1997. Jelentéstan. In: A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest. 419–457.

J. Soltész Katalin 1974. A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Károly Sándor 1970. Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Kiefer Ferenc 2005b. Van-e magyar  jelentéstan? MNy. 2005: 129–140.

Kiefer Ferenc é. n. [2000]. Jelentéselmélet. Corvina. Budapest.

Pusztai Ferenc 2003. Szójelentés-történet. In: Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest. 851–893.

Zsilka János 1982. Szemantika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

 

 

 

shadow