MAO 1104L Dialektológia

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció (2021. március 26. 13-19): A nyelv és a nyelvjárás. A nyelvjárás és a standard viszonya. A nyelvjárási jelenségek. A nyelvjárások funkciói és szerepkörei. A nyelvjáráskutatás módszerei. A dialektológia tárgya, leírási módszerek. A nyelvföldrajzi módszer történeti változásai, modern több dimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás. Változó, dinamikus nyelvjárások. Nyelvjárások és nyelvi kontaktusok. A regionális köznyelviség. A dinamikus, variábilis nyelvjárások vizsgálati lehetőségei: szociodialektológia: szociolingvisztikai módszerek a napjaink nyelvjárásainak vizsgálatában.

 

  1. konzultáció (2021. április 16. 13-16): A nyelvjárások hangrendszertípusai. Fonéma és variáns.   Nyelvjárási egységek: nyelvjárási régiók, nyelvjáráscsoportok és nyelvjárások. Nyelvi, nyelvjárási tudat és attitűd. Nyelvjárási nyelvhasználat kisebbségben és többségben.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: –

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a hallgatók lehetőséget kapnak szóbeli vagy írásbeli javításra. Ha ez is elégtelen, akkor a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

 

Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.

É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (szerk.) 2009. Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba.

P. Lakatos Ilona szerk. 2012. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Budapest, Tinta Könyvkiadó.

P. Lakatos Ilona szerk. 2004. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Hajdú Mihály—Kázmér Miklós 1974. Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Tankönyvkiadó, Bp.

Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp.

Kálmán Béla 1971. Nyelvjárásaink. Bp.

Szabó Géza 1984. A magyar nyelvjárások. Bp.

Tájszótárak, nyelvatlaszok.

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

 

shadow