Nyelv és kommunikáció MMA1101L

2 kredit, gyakorlati jegy

Féléves tematika:

 

Hét

Téma

 

 

 

 

1.konzultáció:

2021. 05. 08.

Tematika és követelmények megbeszélése, feladatkijelölés

A kommunikációs ismeretek felelevenítése

A kommunikáció alapfogalmai

A kommunikáció és kutatása

Diszciplináris kapcsolatok, interdiszciplináris területek

A nem nyelvi kommunikáció

A nyelvi kommunikáció

Önismeret és kommunikációs stílusok

Kommunikációs helyzettípusok és konfliktuskezelés

 

2.konzultáció:

2021. 05. 22.

A személyközi kommunikáció közlésfajtái

Közlésfajták a társadalmi kommunikációban

Újmédia-kommunikáció, a befolyásolás formái: a meggyőzés és a manipuláció

 

Irodalom:

 

 • Aczél Petra 2004. Retorika. A szóból épült gondolat. Krónika Nova Kiadó, Budapest.
 • Aczél Petra 2009. Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány. Kalligram Kiadó, Pozsony.
 • Aczél Petra 2012. Médiaretorika. Magyar Mercurius, Budapest.
 • Aczél Petra szerk. (2015) Műveljük a médiát! Wolters Kluwer. Budapest, 2015. http://buvosvolgy.hu/dokumentum/108/aczel_muveljuk_a_mediat.pdf
 • Andok Mónika 2013. A hatékonyság fogalma eltérő kommunikációs modellekben. In: A hatékony kommunikáció. A kommunikáció oktatása 5. Szerk.: Balázs László – H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest. 18–23.
 • Andok Mónika: 2016. Digitális média és mindennapi élet. Konvergencia, kontextus, közösségi média. L’Harmattan Kft. Budapest.
 • Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula 2003. A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Gramma Kiadó, Eger.
 • Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikációs szabályszerűségei. Bp., Animula K., 1997.
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Bp., Korona Kiadó, 1995.
 • Forgó Sándor: A kommunikációelmélet alapjai. Eger, 2011
 • H. Varga Gyula: Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába. Gramma Kiadó, Eger, 2015.
 • Pease, Allan 2000. Testbeszéd. Park Kiadó, Budapest.
 • Pléh–Síklaki–Terestyéni (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
 • Rudas János 2001. Delfi örökösei. Önismereti csoportok –elmélet, módszer, gyakorlatok. Új mandátum, Budapest.
 • Síklaki István 1994. A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.
 • Szegfű András 1999. A szervezetek kommunikációjáról. In: Béres–Horányi (szerk.) 1999. 86–95.
 • Zsolt Péter 2004. Kommunikációelméletek diszciplínái. EU-Synergon Kft., Vác.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók feladatot kapnak, a feladatok megoldásának értékelése folyamatos. A konzultációkon a feladatok megoldására egy jegyet, míg a három beadandó dolgozatra három külön jegyet kapnak a hallgatók. A négy részjegy számtani átlaga adja a hallgató félév végi jegyét. A négy részjegy közül ha bármelyik elégtelen, úgy a teljes félév sikertelen, azaz elégtelen jeggyel zárul. A beadandó dolgozatokat az első órán kijelölt szempontok szerint kell elkészíteni a beadási határidőig, azaz 2021. 05. 23-ig minden hallgatónak be kell adnia.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet az órai munkára kapott jegyek, a beadandó dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a beadandó dolgozatok, vagy az órai munkák elégtelen minősítésűek, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Tomori Tímea

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd

Nyíregyháza, 2021. 02. 03.

shadow