Stílus és jelentés MAO1111L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

1.konzultáció:

2021. 02. 27.

A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése

A szavak és a kifejezések szintje

A szintaktikai szint

A képi szint

 A szövegszint

Extralingvális eszközök szintje

 

2.konzultáció:

2021. 04. 16.

A retorikai cselekvés és szituáció

A retorikai műfaj

A beszédmódok

A gondolkodásmódok

A szónoki beszéd készítésének gyakorlata

Szónoki beszéd készítése a megadott stílustényezők figyelembevételével – felelet

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók a konzultációkon feladatokat kapnak, amelyeket folyamatos értékelés követ. A félévközben két órai gyakorlati jegyet szereznek a hallgatók és egy beadandó feladatot készítenek el, amelynek beadási határideje 2021. 04. 30-ig esedékes. A konzultációkon szerzett jegyek és a beadott dolgozat minősége adja meg a félév végi jegyet.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción elvégzett feladatok minősége és a beadott dolgozat minősége határozza meg. Amennyiben a három részjegy valamelyike elégtelen, úgy a félév végi jegy is elégtelen. A félév végi jegy a három osztályzat számtani átlagából számolható ki. A jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Ajánlott irodalom:

 

 

shadow