Stilisztika MAO1110L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

 

 

2+3 óra

A stílus fogalma az ókortól napjainkig

A stílus fogalma a nyelvben

A stilisztika eredete, önállósodása

A stilisztika helye a tudományok rendszerében

A funkcionális stilisztika

A magyar stilisztika története

A stílusteremtő és stílusmeghatározó tényezők

Stílusrétegek, stílusváltozatok és a stílus szociokulturális tényezői

Stílusérték, expresszivitás

Az inadekvát stílus jellemzői

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A szemeszter végén szóbeli vizsgán történik a számonkérés a Stilisztika tantárgy tételeiből, amelyek a tantárgy tematikájával azonosak.

Lehetőség van félév közben jegyet szerezni két, az első órán kijelölt, a szempontoknak eleget tevő minőségi beadandó dolgozat határidőre való elkészítésével. A beadási határidő a szemeszter befejezése előtti harmadik héten esedékes.

 

Ajánlott irodalom:

 

 

shadow