Szövegalkotás és szövegértés MAO1202L, MMA1202L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

 

Féléves tematika:

 1. konzultáció (3 óra):
 • Az elektronikus eszközök hatása a gyermekek nyelvi- és beszédfejlődésére
 • A szövegértési, szövegalkotási kompetencia
 • A lényegkiemelő képesség fejlesztése módszerspecifikus technikák megismerésével (pl. drámapedagógiai, meseterápiás szövegfeldolgozások)
 1. konzultáció (6 óra):
 • A mentális lexikon működése
 • A beszédprodukció fajtái, modelljei
 • A beszédfeldolgozás folyamata
 • Az írott szövegek értelmezése
 • Szövegértési feladatok az Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetekből
 • Saját komplex szövegalkotási és szövegértési feladatok csoport előtti bemutatása. Időpont: MAO1202L: 2021. március 6., MMA1202L: 2021. május 22.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 • A második konzultációra egy szövegalkotási feladat leadása. Téma: kedvenc könyv vagy kedvenc film összefoglalása (/ajánlója) min. 1, max. 2 A/4-es oldal terjedelemben (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sortávolság, sorkizárt). Ennek alapján (ehhez csatolva) egy komplex szövegértési feladat önálló elkészítése (választható korosztály számára). Időpont: MAO1202L: 2021. március 6., MMA1202L: 2021. május 22.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos óralátogatást feltételez. Követelmény az előadásokon történő jegyzetelés. A beadandó dolgozat el nem készítése vagy sikertelensége elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a beadandó házi dolgozat minősége határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

shadow