Leíró nyelvtan III. MAO1108L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

 

Féléves tematika:

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A gyakorlati foglalkozásokon kötelező a részvétel.

 

Azérdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat minősítése adja. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 1. konzultáció (3 óra):
  • A mondattan helye a nyelvtudományban. A különböző megközelítésű mondatmeghatározások
  • A mondatok fajtái. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja
  • Az alárendelő összetett mondatok: az állítmányi, az alanyi és a tárgyi mellékmondat
  1. konzultáció (6 óra):
  • Az alárendelő összetett mondatok: a határozói és a jelzői mellékmondat
  • A mellérendelő összetett mondatok
  • A többszörösen összetett mondatok, a két kötőszó kérdése
  • A sajátos jelentéstartalom
  • Mondatelemzési gyakorlatok
  • Zárthelyi dolgozat időpontjának megbeszélése: Mivel a két konzultáció időpontja közel esik egymáshoz, a hallgatókkal külön időpontot egyeztetünk a szabadidőm terhére a ZH megírásához.
  • A második konzultáción egy komplex mondattani dolgozat összeállítása 8. osztályosok számára, megoldókulccsal együtt, amelyhez felhasználhatók az órai jegyzetek.
  • Egy zárthelyi dolgozat megírása (mondatelemzési gyakorlatok): közösen előre egyeztetett időpontban.
shadow