Leíró nyelvtan III. MAO1108

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

 1. hét: A mondattan helye a nyelvtudományban. A különböző megközelítésű mondatmeghatározások. A mondatok fajtái modalitásuk és logikai minőségük szerint
 2. hét: A mondatok szerkezet szerinti osztályozása. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja
 3. hét: A mondat fő részeinek ismétlése: az alany, az állítmány és a tárgy típusainak felismerése
 4. hét: A határozók és a jelzők ismétlése. Gyakorlatok az egyszerű mondatok elemzésének köréből
 5. hét: Az 1. zárthelyi dolgozat megírása: 2021. március 12.
 6. hét: Az alárendelő összetett mondat. A kötőszavak és utalószavak kérdése. Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelés
 7. hét: A határozói mellékmondatok
 8. hét: A jelzői mellékmondatok
 9. hét: A 2. zárthelyi dolgozat megírása: 2021. április 9.
 10. hét: A mellérendelő összetett mondatok
 11. hét: Tavaszi szünet
 12. hét: A többszörösen összetett mondatok; A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
 13. hét: A 3. zárthelyi dolgozat megírása: 2021. május 7.
 14. hét: A félév lezárása, értékelés

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A hallgatónak a tantárgy teljesítéséhez három zárthelyi dolgozatot kell legalább elégségesre megírnia. A tanórákon folyamatosan és aktívan részt kell vennie, a feladatokat a kiadott munkatankönyvből megoldania, esetenként házi feladatot elkészítenie.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 3 zárthelyi dolgozat lesz. A háromból bármelyik dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a heti értékelések, valamint a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben valamelyik zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

 

shadow