Alkalmazott nyelvtudomány MAO1204L, MMA1204L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

 1. konzultáció (6 óra):
 • Az alkalmazott nyelvtudomány helye a tudományok rendszerében
 • Alkalmazott nyelvészeti kutatási módszerek
 • A nyelvtudomány alkalmazása különböző munkaterületeken: pl. segítő foglalkozásokban, az igazságszolgáltatásban, az orvosi diagnosztikában
 • Nyelvfejlődés magzati korban
 • Nyelvfejlődés újszülött és csecsemőkorban
 • Nyelvfejlődés kisgyermekkorban
 1. konzultáció (3 óra):
 • Nyelvfejlődés óvodás korban
 • Nyelvfejlődés kisiskolás korban
 • A környezet szerepe a nyelvi fejlődésben

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 1. A 2. konzultációra egy házi dolgozat elkészítése a megadott alkalmazott nyelvészeti kutatási módszer felhasználásával. Téma: Az érzelmek megjelenésének vizsgálata a tartalomelemzés módszerével a tanári beszédben egy nyelvtanórán. Határidő: MAO1204L: 2021. március 6., MMA1204L: 2021. április 30.
 2. Egy zárthelyi dolgozat megírása a nyelvfejlődés szakaszaiból a 2. konzultáció végén, az órai jegyzetek felhasználásával. Időpont: MAO1204L: 2021. március 6., MMA1204L: 2021. április 30.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév végi gyakorlati jegy a házi dolgozat és a zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlagából jön létre. A házi dolgozat el nem készítése vagy sikertelensége elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat és az önálló kutatáson alapuló házi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

shadow