Anyanyelvi ismeretek BKS1221L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció ( 5 óra előadás)

A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése

A nyelv – beszéd – írás fogalmak, az írásbeli és szóbeli kommunikáció különbsége

Az anyanyelv változatossága és használati kötöttsége

Változások a HSz. 12. kiadásában

A magyar helyesírás alapelvei

Az egybe- és különírás „logikája”, a tulajdonnevek írása

Hivatalos dokumentumok szerkesztése

 

  1. konzultáció (5 óra gyakorlat)

Zárthelyi dolgozat

Gondolatok a közösségszervező munkaeszközéről, a hatékony beszédről

Retorikai alapvetés

A hatékony beszéd megszerkesztése

Beszédtechnikai gyakorlatok: légzés, hangindítás, a magyar beszédhangok helyes képzése

Beszédtechnikai gyakorlatok: a beszéd tempója, hangszín, hangerő, hanglejtéstípusok, a hangsúlyozás

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

  1. Aktív részvétel a konzultáción, jegyzetelés.
  2. A a  2. konzultáción, azaz 2021. április 17-én 9 órától egy zárthelyi dolgozat megírása.
  3. Egy kijelölt témában meggyőző írásmű önálló elkészítése, előadásának rögzítése és beadása a szorgalmi időszak végéig, azaz 2021. május 21-ig (írott és rögzített audiovizuális formában).

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos részvételt és gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultáción feladatot kapnak. A 2. konzultáción teljesítendő zárthelyi dolgozat 60%  alatti teljesítése elégtelen érdemjegyet eredményez. A meggyőző írásmű nem tartalmazhat súlyos helyesírási hibát.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A helyesírási dolgozat érdemjegyének, valamint a szorgalmi időszak végéig írásban és rögzítve beadott önálló beszédmű tartalmi megszerkesztésére, helyesírására és  előadására (2 érdemjegy) kapott érdemjegyek számtani átlaga. Az elégtelen gyakorlati jegy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásának megfelelően javítható.

 

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 30.

 

Tukacsné Károlyi Margit PhD

ny. főiskolai tanár

 

shadow