Anyanyelvi ismeretek 2. KO1002L

Írásbeli kommunikáció

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

  1. konzultáció

Tantárgyi követelmények és feladatok kijelölése

Szükség van-e helyesírásra?

Az írás, az írásbeli és szóbeli kommunikáció különbsége

A magyar helyesírás alapelvei

A külön- és egybeírás, a tulajdonnevek írása

  1. konzultáció

A kézírás, gépírás  és digitális írástechnika előnyei és hátrányai, a hivatalos levelek

Zárthelyi dolgozat

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése:

Aktív részvétel a konzultációkon, egy zárthelyi dolgozat (helyesírási teszt) eredményes megoldása, egy  téma írásbeli összefoglalásának beadása.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

A tantárgy jellege folyamatos óralátogatást feltételez. Követelmény a beadandó írásbeli jó helyesírással történő elkészítése, a 2. konzultáción teljesítendő zárthelyi dolgozat 60% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félév végi minősített aláírást a beadott írásbeli munka helyesírása és a zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg. „Nem felelt meg” minősítés javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 30.

 

 

 

Tukacsné Károlyi Margit PhD

ny. főiskolai tanár

 

 

shadow