Anyanyelvi ismeretek 2. KO1002

Írásbeli kommunikáció

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. hét: Ismerkedés a tárggyal, a követelmények ismertetése, bevezető gondolatok a helyesírás szükségességéről
 2. hét: Az írásbeli kommunikáció, a szóbeli és írásbeli kommunikáció különbsége
 3.  hét: Az írás története (kiselőadások)
 4. hét: A helyesírás fogalma, alapelvei,  változások a HSz. 12. kiadásában
 5. hét:  Zárthelyi dolgozat
 6. hét: Helyesírási gyakorlatok a kiejtés szerinti és a szóelemző írásmód
 7. hét: Gyakorlatok  a tulajdonnevek írása köréből
 8. hét: Helyesírási gyakorlatok
 9. hét: Zárthelyi dolgozat
 10. hét: Helyesírás a gyakorlatban: a kérvény, motivációs levél, pályázat,  igazolás, fellebbezés, feljegyzés szerkesztése
 11. hét: A prezentációkészítés fontosabb tudnivalói
 12. hét: Kiselőadások: a kézi, gépi és  digitális írások
 13. hét:  Kiselőadások

14. hét: A félév lezárása, értékelés

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat 5. és 9. hét, önállóan elkészített kérvény, pályázat beadása.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, ezért a hallgatók minden szemináriumra feladatot kapnak, melyek értékelése folyamatos. Az 5. és 9. héten megírnak két zárhelyi dolgozatot, s az elsajátított egyéb ismereteiket egy-egy kijelölt hivatalos levél beadásával igazolják.  A dolgozatok 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi eredménytelenségét vonja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A minősített aláírás az órai aktivitás és a zárthelyi dolgozatok  érdemjegyének átlaga alapján adható meg. A zárthelyi dolgozatok elégtelen eredménye esetén a félév nem felelt meg  minősítéssel zárul. A nem felelt meg  minősítés javítása a  Tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehetséges.

 

Nyíregyháza, 2021. február 1.

 

Tukacsné Károlyi Margit PhD

ny. főiskolai tanár

 

 

shadow