Anyanyelvi ismeretek 1. KO1001

Beszédtechnika és retorika

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. hét: Ismerkedés a tárggyal, a követelmények ismertetése, bevezető gondolatok a tanári beszédről
 2. hét: A nyelv és a beszéd, az anyanyelv változatossága, a nyelvi változatok használati kötöttsége
 3.  hét: A légzés anatómiája, típusai, jellemzői. A beszédlégzés és hangindítása gyakorlatai
 4. hét: A beszédszervek és működésük. A magánhangzók képzése, tipikus ejtéshibák
 5. hét:  Zárthelyi dolgozat. Gyakorlatok a magánhangzók képzésének köréből
 6. hét: A mássalhangzók képzése. Tipikus ejtéshibák
 7. hét: Beszédművelő gyakorlatok a mássalhangzók képzése köréből. A köznyelvi és nyelvjárási kiejtés
 8. hét: Beszédművelő gyakorlatok: A beszéd tempója. Temporális ritmuszavarok
 9. hét: Beszédművelő gyakorlatok: A hangszín, a hangerő és a hanglejtés típusai
 10. hét: Beszédművelő gyakorlatok: A helyes hangsúlyozás
 11. hét: Kiselőadások
 12. hét: Kiselőadások
 13. hét:  Egy retorikailag megszerkesztett beszédmű előadása

14. hét: A félév lezárása, értékelés

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat 5. hét, retorikailag megszerkesztett önálló beszédmű előadása 13. hét

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, ezért a hallgatók minden szemináriumra feladatot kapnak, melyek értékelése folyamatos. Az 5. héten megírnak egy zárhelyi dolgozatot, s az elsajátított beszédtechnikai és retorikai ismereteiket egy meggyőző beszédmű előadásával bizonyítják. A dolgozat 50% alatti teljesítménye és a nem megfelelő előadás a tantárgy félévi eredménytelenségét vonja maga után.

Az érdemjegy kialakításának módja:

A minősített aláírás a zárthelyi dolgozat és az  önállóan megszerkesztett beszédmű alapján adható meg. A zárthelyi dolgozat elégtelen minősítése a félév nem felelt meg  minősítéssel zárul. A nem felelt meg  minősítés javítása a  Tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint lehetséges.

 

Nyíregyháza, 2021. február 1.

 

Tukacsné Károlyi Margit PhD

ny. főiskolai tanár

 

shadow