Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan, alaktan MAO1106

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

 

A szófaj fogalma, a szófajok osztályozásának kritériumai. A lexikai, az aktuális, a grammatikai szófaj. A szófaji érték változása; a lexikai és az aktuális szófajváltás. A többszófajúság

A MGr. szófaji felosztása. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók általános jellemzése és gyakorlása.

Az ige, a főnév, a melléknév

A határozószók és a névmások

Az igenevek

A nem morfológiai természetű viszonyszók

A morfológiai természetű viszonyszók

A mondatszók

A morfémaszint

A morfológia

A morféma fogalma

A morfémák osztályozási lehetőségei és fajtái

A morfémaalternáció, az alternánsok típusai; problémás kérdések

A morfémaszerkezet felépítése és elemzése

A morfémahatárok kérdése

A tőmorfémák általános kérdései

A mai magyar igető- és névszótőrendszer

Az igeragozás, a névszóragozás kérdései

Az ige- és névszójelek

A toldalékmorféma-típusok elhatárolásának problémái

A magyar esetrendszer

A szóalkotás módjai: a szóképzés

A szóalkotás módjai: szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium

A Leíró magyar nyelvtan c. tantárgycsoport célja a szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben betöltött helyük, funkciójuk, kapcsolódási szabályaik szerint, ezáltal a nyelvi rendszer „működésébe” való „betekintés”, az egyes szintek, jelenségek, egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése; anyanyelvünknek mint a gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A vizsga típusa: szóbeli

A vizsgára bocsátás feltétele:

Két zárthelyi dolgozat megírása 51%-osra (2021. március 17-én, 2021. május 19-én.)

 

Szóbeli vizsga témakörei:

 

1. A morféma fogalma, csoportosítása

2. A morfémaalternáció

3. A morfémaszerkezet; a toldalékmorfémák általános jellemzése (képzők, jelek, ragok). A toldalékmorfémák kapcsolódási szabályai

4. Az igetövek típusai

5. A névszótövektípusai

6. Az igeragozás(az igeidő, mód, az általános/alanyi ragozás, ahatározott/tárgyas ragozás, az ikes ragozás)

7. A névszók jelei

8. A birtokos személyragozás/jelezés (a birtokos személyrag/jel problémája, a többbirtokra utaló birtokos személyjelezési rendszer kérdése)

9. A főnévi igenév személyragozása. Az igei-igenévi ragozás

10. A szóalkotás. A szóképzés

11. A szóösszetétel. Az alárendelő összetett szavak. Aszintaktikailag pontosan nem elemezhető szavak.A mellérendelő összetett szavak

12. A ritkább szóalkotási módok

13. A szófaj fogalma. A szófaji felosztás problémái

14. A MGr. szófaji felosztása (eltérések a hagyományos felosztástól)

15. Az alapszófajok általános jellemzése

16. A viszonyszók általános jellemzése

17. A mondatszók általános jellemzése és fajtái

18. Az ige

19. A főnév

20. A melléknév (számnév)

21. A határozószók

22. A névmások (besorolási problémák, csoportjai)

23. Az átmeneti szófajok

24. A viszonyszók I. A morfológiai természetű viszonyszók

25. A viszonyszók II. A nem morfológiai természetű viszonyszók

 

Az érdemjegy kialakításának módja: a szóbeli felelet, valamint a zárthelyi dolgozat eredményessége.

 

 

shadow