Grammatikai elemzések MAO1203L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

  1. konzultáció:

A szóalkotás módjai: a szóképzés

A szóalkotás módjai: a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok      

A morfémaszerkezetek felismerése, gyakorlása. A szabályostól eltérő szerkezetek

A határozószók felismerése és gyakorlása

A viszonyszók felismerése és gyakorlása

A mondatszók felismerése és gyakorlása

  1. konzultáció:

A mondatrészek: az alany

A mondatrészek: az állítmány és a tárgy

A mondatrészek: a határozók

A jelzők. A mellérendelő szintagmák

Az összetett mondatok

A többszörösen összetett mondatok

Az egyszerű és az összetett mondat határsávja

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A Magyar grammatika ismeretanyagára támaszkodva legyenek képesek a hallgatók szófajtani, alaktani, szintagma- és mondattani feladatok megoldására. A stúdium célja, hogy bemutassa az iskolai nyelvtani elemzések módjait, kitérve a nyelvtudomány legújabb irányzatainak az eljárásaira is.

A Leíró nyelvtan stúdiumaihoz kapcsolódó elemzési eljárások, gyakorlati tudnivalók elmélyítése, az elemzési készség fejlesztése. Komplex nyelvtani gyakorlatok: a szófajtan, alaktan, szintagmatan és mondattan órákon elsajátított ismeretek elmélyítése, gyakorlása, külön kitérve a problémás területekre (például a névszói állítmány elemzési nehézségei, a névszói-igei állítmány felismerése; ok- és célhatározó elkülönítése; mód- és állapothatározó elkülönítése stb.)

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak. Kettőnél több készületlen konzultáción való részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. A zárthelyi dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. A dolgozat megírásának az időpontja: 2021. május 22-én.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

shadow