MAO 1102, Szövegtani ismeretek

Féléves tematika:

1.      hét (2021.02.11.): A szövegtan tárgya, története, helye a tudományok rendszerében.

2.      hét (2021.02.18.): A szöveg fogalma, többszempontú szövegmegközelítések.

3.      hét (2021.02.25.): Textualitás, a szövegszerűség kritériumai.

4.      hét (2021.03.04.): A szövegösszefüggés fogalma és összetevői.

5.      hét (2021.03.11.): Zárthelyi dolgozat.

6.      hét (2021.03.18.): A szöveggrammatika fogalma, a szöveg nyelvi felépítésének eszközei.

7.      hét (2021.03.25.): Szövegpragmatika.

8.      hét (2021.04.01.): A szöveg szerkezete: mikro- és makroszerkezet.

9.      hét (2021.04.08.): Szövegtipológia, a szöveg típusai.

10.  hét (2021.04.15.): Zárthelyi dolgozat.

11.  hét (2021.04.29.): Szövegbefogadás.

12.  hét (2021.05.06.): Szövegértés, szövegértelmezés.

13.  hét (2021.05.13.): Szövegelemzési gyakorlatok.

14.  hét (2021.05.20.): Zárthelyi dolgozat.

A foglalkozásokon történő részvétel:

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módja, ütemezése:

-          önálló kutatáson alapuló beadandó dolgozat, zárthelyi dolgozatok.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

-          A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Pl.: A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción elvégzett feladatok, valamint a beadandó és zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

Kötelező szakirodalom:

Officina Textologica folyóirat

Szabó G. Ferenc 2015. A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés-szövegelemzés-szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest.

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2006. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Nyíregyháza, 2021.01.26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow