MAO 1102L, Szövegtani ismeretek

Féléves tematika:

1.      konzultáció (2021.05.05. 13-17): A szövegtan tárgya, története, helye a tudományok rendszerében. A szöveg fogalma. Textualitás, a szövegszerűség kritériumai. A szövegösszefüggés. Szöveggrammatika és szövegpragmatika. A szöveg szerkezete: mikro- és makroszerkezet.

 

2.      konzultáció (2021.05.12. 13-16): Szövegtipológia. Szövegbefogadás, szövegértés, szövegértelmezés. Szövegelemzési gyakorlatok.

A foglalkozásokon történő részvétel:

-          A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

-          önálló kutatáson alapuló beadandó dolgozat, zárthelyi dolgozat.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

-          A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Pl.: A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción elvégzett feladatok, valamint a beadandó és zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

Officina Textologica folyóirat

Szabó G. Ferenc 2015. A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés-szövegelemzés-szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest.

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2006. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow