MMA1103L, Szociolingvisztika

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció (2021.04.17. 11-17): A szociolingvisztika mibenléte, jellemzői, tárgya, nyelvszemlélete. A szociolingvisztia előzményei, kialakulásának okai, a magyar szociolingvisztikai kutatások. A magyar standard változatok és standardizáció (irodalmi és köznyelv) történeti és szinkron áttekintése, a standard jellemzői, rétegződése és szociokulturális kötöttségei. A kisebbségi magyar standardok, a magyar nyelv egy- és többközpontúságának kérdései. A kétnyelvűség és kettősnyelvűség fogalma, kialakulásának okai, típusai (bi- és multilingvizmus, lingua francák, pidzsin és kreol nyelvek, bidialektalizmus). Nyelvi kontaktusok, a magyar kisebbségi kétnyelvűség jellemzői.

 

  1. konzultáció (2021.05.07. 16-19): A nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció. Nyelvi hátrányos helyzet a magyar beszélőközösségekben (kisebbségi magyarok, magyarországi kisebbségek, nyelvjárási beszélők, siketek). Életkor és nyelvhasználat, iskolai végzettség és nyelvhasználat.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

-           tárgykövetelmény típusa: vizsga

-           vizsgára bocsátás feltétele: aktív részvétel az előadásokon

 

A vizsga típusa: írásbeli

 

Az írásbeli vizsga anyaga:

  • az órai anyag és a megadott szakirodalom szerint

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az érdemjegyet az írásbeli vizsgán elért eredmény határozza meg. Amennyiben a vizsga elégtelen minősítésű, a félév elégtelen minősítéssel zárul. Az elégtelen minősítés javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

 

Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1995.

Wardhaugh: Szociolingvisztika. Osiris –Századvég Kiadó. Budapest, 1995.

Lanstyák István  - Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. Kalligram Kiadó. Pozsony, 1997.

Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek. PDF.

Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltás kori Magyarországon. Osiris K., Bp., 2003.  20–80.

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow