MAO1103, Szociolingvisztika

Féléves tematika:

 

 1. hét (2021.02.09.): A szociolingvisztika mibenléte, jellemzői, tárgya, nyelvszemlélete
 2. hét (2021.02.16.): A szociolingvisztia előzményei, kialakulásának okai, a magyar szociolingvisztikai kutatások
 3. hét (2021.02.23.): A szociolingvisztikai kutatások módszerei, mintavétel, gyűjtési és feldolgozási technikák,
 4. hét (2021.03.02.): A nyelv és nyelvhasználat változékonysága és változatossága: szociolingvisztikai és nyelvi változók, társadalmi változók, függő és független változók.
 5. hét (2021.03.09.): A nyelvek változatossága: standard, területi és szociális dialektusok, regiszterek fogalma és általános jellemzői
 6. hét (2021.03.16.): A magyar standard változatok és standardizáció (irodalmi és köznyelv) történeti és szinkron áttekintése, a standard jellemzői, rétegződése és szociokulturális kötöttségei
 7. hét (2021.03.23.): A kisebbségi magyar standardok, a magyar nyelv egy- és többközpontúságának kérdései
 8. hét (2021.03.30.): A nyelvi norma és nyelvi résznormák
 9. hét (2021.04.06.): Szaknyelvek fogalma és jellemzői, a szaknyelvi norma
 10. hét (2021.04.13.): A kétnyelvűség és kettősnyelvűség fogalma, kialakulásának okai, típusai (bi- és multilingvizmus, lingua francák, pidzsin és kreol nyelvek, bidialektalizmus)
 11. hét (2021.04.27.): Nyelvi kontaktusok, a magyar kisebbségi kétnyelvűség jellemzői
 12. hét (2021.05.04.): A nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció
 13. hét (2021.05.11.): Nyelvi hátrányos helyzet a magyar beszélőközösségekben (kisebbségi magyarok, magyarországi kisebbségek, nyelvjárási beszélők, siketek)
 14. hét (2021.05.18.): Életkor és nyelvhasználat, iskolai végzettség és nyelvhasználat

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

-           tárgykövetelmény típusa: vizsga

-           vizsgára bocsátás feltétele: aktív részvétel az előadásokon, gyakorlati feladatok megoldása

 

A vizsga típusa: írásbeli

Az írásbeli vizsga anyaga:

 • a megadott szakirodalom szerint

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az érdemjegyet az írásbeli vizsgán elért eredmény határozza meg. Amennyiben a vizsga elégtelen minősítésű, a félév elégtelen minősítéssel zárul. Az elégtelen minősítés javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

 

Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1995.

Wardhaugh: Szociolingvisztika. Osiris –Századvég Kiadó. Budapest, 1995.

Lanstyák István  - Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. Kalligram Kiadó. Pozsony, 1997.

Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek. PDF.

Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltás kori Magyarországon. Osiris K., Bp., 2003.  20–80.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow