MAO1114L Nyelvtörténet III. A magyar szókészlet története

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció (2021.04.09. 13-19): Lexikológia és lexikográfia. A szó fogalma. A szókészlet vizsgálatának módszerei. A magyar nyelv szókészletének kialakulása és változása a kezdetektől napjainkig. A szókészlet változásának okai (gazdasági, vallási, életmódbeli stb.), kronológiai-, eredet- és jelentés szerinti rétegei. Az uráli, finnugor, ugor és magyar eredetű szókincs. Belső szóalkotással, szóösszetétellel, szóteremtéssel, szóképzés útján stb. keletkezett szavak.
  2. konzultáció (2021.05.21. 13-16): Idegen eredetű szókészlet: jövevényszavak, tükörszók, idegen szavak. A jövevényszavak eredet szerinti vizsgálata: iráni, perzsa, török, szláv, latin, német stb. eredetű elemek a magyar szókészletben.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: nyelvemlékelemzés, gyakorlati feladatok

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat érdemjegye határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Kötelező szakirodalom:

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó. Budapest, 1963.

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete. Tankönyvkiadó. Budapest, 1958.

Bárczi Géza– Benkő Loránd– Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967.

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Bp.,  2004.

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc szerk.: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2018.

Kiss Gábor szerk.: Régi szavak szótára. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2012.

Tótfalusi István: Magyarító szótár. Idegen szavak magyarul. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2011.

Kiefer Ferenc főszerk.: A magyar nyelv. Akadémia Kiadó, Bp. (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch16.html)

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

shadow