Szakmódszertan IV. MMA8004L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

Irodalom

 

 

 

4,5 óra

- Digitális analfabetizmus, digitális olvasás, IKT-eszközök használata az oktatás során

- Közép- és emeltszintű érettsége feladatlapok bemutatása, feladattípusai.

- Felkészülés az érettségire: a feladatlapoknak megfelelő tanítási módszerek.

- Középiskolai tananyag áttekintése

- Középiskolai tankönyvek megismerése

 

Anyanyelv

 

 

4,5 óra

Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés módjáról és az órák menetéről.

Középiskolai anyanyelvi tankönyvek, tankönyvcsaládok megismerése.

Anyanyelv-pedagógiából jól hasznosítható folyóiratok és szakmai fórumok megismerése.

A középiskolai dolgozatok és az érettségi értékelése, típusfeladatai.

Mikrotanítások

Összegzés, a féléves munka értékelése.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: eredményes szemináriumi munka mind az anyanyelv-pedagógiai, mind az irodalom szakmódszertani szemináriumon. Irodalom módszertan tárgyból a tanulók egy esszét adnak le, amelyben két különböző középiskolai tankönyvet összehasonlítanak és érvelnek az egyik tankönyv használata mellett a másikkal szemben. Az esszében továbbá azt is tárgyalják, hogy az adott tankönyvek hogyan használnák az érettségre történő felkészülés során. Az esszé terjedelme min. 5 oldal, leadási határideje: 2021. május 7.

Anyanyelv-pedagógiából a hallgatók két részjegyet kapnak. Egyet a szemináriumi munkára, kiváltképp a mikrotanításra, illetve egy másikat egy általuk összeállított feladatgyűjteményre, amelyben öt különböző gyakorlat szerepel. A szerepeltetett gyakorlatok ideálisak a megjelölt évfolyam nyelvtani ismereteinek fejlesztésére. A gyakorlatgyűjteményhez a kidolgozott megoldókulcsot is csatolni szükséges!

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

Szemináriumokon való aktív részvétel. Megfelelő minőségű mikrotanítás és megfelelő minőségű beadandó dolgozat határidőre történő elkészítése, beadása. A dolgozatok beadási határideje: 2021. május 7-e.

 

Anyanyelv-pedagógiából:

Adamikné Jászó Anna 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó.

Bozsik Gabriella–Dobóné Berencsi Margit–Zimányi Árpád 2003. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Eger: Líceum Kiadó.

Az Anyanyelv-pedagógia és a Magyartanítás c. folyóiratok

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow