Szakmódszertan III. MMA8003L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

Irodalom

 

 

 

4,5 óra

- Alternatív módszerek az irodalomtanításban.

- Biblioterápia fogalma, története, alkalmazhatósági formái. A meseterápia.

- Szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése, kreatív-produktív szövegfeldolgozás.

- Munkáltató, problémamegoldó óraszervezés, projekttanulás. Kutatásalapú tanulás.

-A drámapedagógia története, módszerei, alkalmazhatósága az irodalomtanításban.

- Kortárs művek az irodalomórán.

 

 

Anyanyelv

 

 

4,5 óra

Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés módjáról és az órák menetéről.

A pedagógus portfólió felépítése, fejezetei, formai, tartalmi és szerkezeti követelményei

A digitális oktatás gyakorlata

Élménypedagógia az anyanyelvi órán

Összegzés, a féléves munka értékelése.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése

 

Az irodalom szakmódszertan szeminárium teljesítésének követelménye egy esszé írása arról, hogy egy kiválasztott alternatív tanítási formát hogyan alkalmaznának saját munkájuk során, az esszének tartalmaznia kell egy konkrét példát és annak részletes bemutatását, leadási határideje 2021. május 7.

Anyanyelv-pedagógiából a hallgatók elkészítenek egy portfólió fejezetet anyanyelvi kontextusba helyezve. A dolgozatok beadásának határideje 2021. május 7-e.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív szemináriumi munka mind az anyanyelv-pedagógiai, mind az irodalom szakmódszertani szemináriumon, valamint megfelelő minőségű beadandó dolgozatok határidőre történő elkészítése. A dolgozatok beadásának határideje 2021. május 7-e.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow