Szakmódszertan IV. MAO8004

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

Irodalom

 

1.

A féléves program ismertetése. Tájékoztató a követelményekről és  tematikáról. A hospitálási jegyzőkönyv készítésének módszere.

2.

A PISA és egyéb felmérések története, az eredmények tanulságai. Mit tehet a magyartanár azért, hogy diákjai jó eredményeket érjenek el az említett felméréseken?

3.

Digitális analfabetizmus, digitális olvasás, IKT-eszközök használata az oktatás során.

4.

6–8. évfolyamos irodalom-tananyag áttekintése. A korábban tanult oktatási módszerek és technikák alkalmazhatósága a tananyagon.

5.

Mikrotanítások I.

6.

Mikrotanítások II.

7.

Összegzés. A féléves szemináriumi munka értékelése.

 

Anyanyelv

1.

Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés módjáról és az órák menetéről.

2.

A kompetenciamérésekről a magyartanár szemével.

3.

Az új nyelvtani ismeret tanítása, alkalmazása és a gyakorlás módszerei.

4.

A helyesírás és a fogalmazás tanítása.

5.

Mikrotanítások I.

6.

Mikrotanítások II.

7.

Összegzés, a féléves munka értékelése.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: eredményes szemináriumi munka mind az anyanyelv-pedagógiai, mind az irodalom szakmódszertani szemináriumon. Irodalom módszertan tárgyból a tanulók két részjegyet kapnak. Egyet a szemináriumi munkára (különös tekintettel a mikrotanításokra), és egyet egy 5-7 oldal terjedelmű esszére, amelyben összefoglalják a hospitálás és gyakorlótanítás során szerzett tapasztalataikat, véleményt formálnak a tanult pedagógiai módszerekről és azok alkalmazhatóságáról a tanítás során. Az esszék leadási határideje: 2021. április 30.

Anyanyelv-pedagógiából a hallgatók szintén két részjegyet kapnak. Egyet a szemináriumi munkára, a mikrotanításra, illetve egy másikat egy általuk összeállított feladatgyűjteményre, amelyben tíz különböző gyakorlat szerepel. A szerepeltetett gyakorlatok ideálisak a megjelölt évfolyam nyelvtani ismereteinek, helyesírástudásának és fogalmazási ismereteinek fejlesztésére. A gyakorlatgyűjteményhez a kidolgozott megoldókulcsot is csatolni szükséges!

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív részvétel a szemináriumokon, és megfelelő minőségű mikrotanítás a szemináriumon előre megadott szempontok szerint mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából, valamint megfelelő minőségű beadott dolgozat mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából. A dolgozatok leadási határideje: 2021. április 30.

 

 

Anyanyelv-pedagógiából:

  • Adamikné Jászó Anna 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó.
  • Bozsik Gabriella–Dobóné Berencsi Margit–Zimányi Árpád 2003. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Eger: Líceum Kiadó.
  • Az Anyanyelv-pedagógia és a Magyartanítás c. folyóiratok

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, azaz nem javította a hallgató, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow