Szakmódszertan IV. MAO8004L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

Irodalom

 

 

 

4,5 óra

-A PISA és egyéb felmérések története, az eredmények tanulságai. Mit tehet a magyartanár azért, hogy diákjai jó eredményeket érjenek el az említett felméréseken?

-Digitális analfabetizmus, digitális olvasás, IKT-eszközök használata az oktatás során

-6–8. évfolyamos irodalom-tananyag áttekintése. Oktatási módszerek és technikák alkalmazhatósága a tananyagon.

-Mikrotanítások

-A mikrotanítások közös értékelése

 

 

Anyanyelv

 

 

4,5 óra

-Tájékoztató a követelményekről, a tematikáról, a szakirodalomról, a számonkérés módjáról és az órák menetéről. A hospitálási jegyzőkönyv készítésének módszere.

-A kompetenciamérésekről a magyartanár szemével.

-Tankönyvek, tankönyvcsaládok és szakmai fórumok, folyóiratok megismerése

-Mikrotanítások

-Összegzés, a féléves munka értékelése.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: eredményes szemináriumi munka mind az anyanyelv-pedagógiai, mind az irodalom szakmódszertani szemináriumon.

Irodalom módszertan tárgyból a tanulók két részjegyet kapnak. Egyet a szemináriumi munkára (különös tekintettel és a mikrotanításokra), és egyet egy 5-7 oldal terjedelmű esszére, amelyben összefoglalják a hospitálás és gyakorlótanítás során szerzett tapasztalataikat, véleményt formálnak a tanult pedagógiai módszerekről és azok alkalmazhatóságáról a tanítás során. Az esszék leadási határideje: 2021. április 30.

 

Anyanyelv-pedagógiából a hallgatók szintén két részjegyet kapnak. Egyet a szemináriumi munkára, kiváltképp a mikrotanításra, illetve egy másikat egy általuk összeállított feladatgyűjteményre, amelyben öt különböző gyakorlattípus szerepel. A szerepeltetett gyakorlatok ideálisak a megjelölt évfolyam nyelvtani ismereteinek fejlesztésére. A gyakorlatgyűjteményhez a kidolgozott megoldókulcsot is csatolni szükséges!

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív részvétel a szemináriumokon, és megfelelő minőségű mikrotanítás a szemináriumon előre megadott szempontok szerint mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából, valamint megfelelő minőségű beadott dolgozat mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából. A dolgozatok leadási határideje: 2021. április 30.

 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

 

Irodalom szakmódszertanból:

  • Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, Bp., 2007.
  • Dr. Makay Gusztáv: Irodalomtanítás. Irodalomtanításunk főbb módszertani kérdései.        
  • Tankönyvkiadó, Bp., 1967.
  • Hársing Lajos: Játék, világ, irodalom. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
  • Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova Kiadó, 2006.
  • Balogh Edgár: Táj és nép. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1979.
  • A Pedellus N.V. Kft. Regionális modulfüzet –sorozata.

 

Anyanyelv-pedagógiából:

  • Adamikné Jászó Anna 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó.
  • Bozsik Gabriella–Dobóné Berencsi Margit–Zimányi Árpád 2003. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Eger: Líceum Kiadó.
  • Az Anyanyelv-pedagógia és a Magyartanítás c. folyóiratok

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow