Szakmódszertan II. MAO8002L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

Irodalom

 

4,5 óra

-A Nemzeti alaptanterv koncepciója, felépítése, szerepe a kötelező oktatás tartalmi szabályozásában. A pedagógiai program, a helyi tanterv, a tanmenet (tárgyi program) és az óraterv fogalma, funkciója a NAT alkalmazása, az oktató-nevelő munka során.

-Az általános iskolai irodalomtankönyvek, tankönyvcsaládok. A tankönyv és a kerettanterv viszonya (A és B kerettanterv).

-Egy kötelező olvasmány (János vitéz) különböző tankönyvi feldolgozásainak összehasonlító elemzése.

-A számonkérés formái.

 

 

 

Anyanyelv

 

 

 

 

4,5 óra

-Tantervek, a tervezési dokumentumok típusai és jellemzői, a tervezési folyamat, valamint az információs társadalom hatása ezekre.

-Tanuláselméletek – a konstruktív pedagógiai felfogás és a tanári szerepkör az anyanyelvi órákon.

-Tanítási – tanulási stratégiák használata az anyanyelvi órákon, a motiváció és a szemléltetés szerepe.

-Módszerek és tanulásszervezés az anyanyelvi órákon.

-Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban.

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Az irodalom módszertan részjegy megszerzéséhez hallgatók egy esszét írnak, amelyben állást foglalnak abban a kérdésben, hogy saját tanári munkájuk során melyik tankönyvet használnák. Az érvelő esszé terjedelme: min. 5 oldal. Beadási határideje: 2021. április 30.

Az anyanyelv-pedagógiai részjegy megszerzésének feltétele egy dolgozat és egy óratervezet beadása, amely az órán ismertetett szempontoknak megfelel. Beadási határideje: 2021. április 30.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív részvétel a szemináriumokon, megfelelő minőségű dolgozat és óraterv készítése a szemináriumon előre megadott szempontok szerint mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából.

 

Anyanyelv-pedagógiából:

 • Balázs László 2013. A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Módszerek, eszközök, feladatok. Gramma Kiadó, Eger.
 • Bozsik Gabriella – Dobóné Berencsi Margit – Zimányi Árpád 2003. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Líceum Kiadó, Eger.
 • Falus Iván 2003: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html.
 • Fegyverneki Gergő 2016. Gyorstalpaló digitáliskultúra-azonos pedagógiából kezdőknek és haladóknak. Neteducatio Kft, Budapest.
 • Hoffmann Ottó 1978. Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Nahalka István 2003. Hogyan alakul ki a tudás a gyerekben? Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Rudas János 2007. Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.
 • Szőke – Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában. In.: Anyanyelv-pedagógia 2012/2. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380.
 • NAT 2012, kerettantervek http://ofi.hu/letoltheto-tanmenetek-segedletek.
 • Szőke – Milinte Enikő 2005. A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata. PPKE –BTK, Piliscsaba.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow