Szakmódszertan II. MAO8002

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

Irodalom

1.

A féléves tematika és követelmények ismertetése A Nemzeti alaptanterv koncepciója, felépítése, szerepe a kötelező oktatás tartalmi szabályozásában. A pedagógiai program, a helyi tanterv, a tanmenet (tárgyi program) és az óraterv fogalma, funkciója a NAT alkalmazása, az oktató-nevelő munka során.

2.

Oktatási módszerek és technikák, kooperatív oktatás, IKT eszközök az irodalomtanításban.

3.

Az általános iskolai irodalomtankönyvek, tankönyvcsaládok. Kisbeszámolók az újgenerációs általános iskolai irodalomtankönyvekről és munkafüzetekről. A tankönyv és a kerettanterv viszonya (A és B kerettanterv).

4.

Egy kötelező olvasmány (János vitéz) közös, kiscsoportos feldolgozása a tankönyvek segítségével.

5.

9. évfolyamos központi felvételi. A számonkérés formái.

6.

Mi a különbség? Hogyan tanítsuk a különböző műnembe tartozó irodalmi szövegeket?

7.

Összegzés. A féléves szemináriumi munka értékelése.

 

Anyanyelv

1.

Tantervek, a tervezési dokumentumok típusai és jellemzői, a tervezési folyamat, valamint az információs társadalom hatása ezekre.

2.

Tanuláselméletek – a konstruktív pedagógiai felfogás és a tanári szerepkör az anyanyelvi órákon.

3.

Tanítási – tanulási stratégiák használata az anyanyelvi órákon, a motiváció és a szemléltetés szerepe.

4.

Módszerek és tanulásszervezés az anyanyelvi órákon.

5.

IKT eszközök kreatív használata a tanulásszervezésben anyanyelvi típusfeladatokon keresztül.

6.

Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban.

7.

A félévi munka összegzése, értékelése.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

Az irodalom módszertani részjegy megszerzése céljából a hallgatók óratervet adnak be az utolsó előtti irodalom módszertani szemináriumon (2021. május 10.). Az anyanyelv-pedagógiai részjegy megszerzésének feltétele egy, az első órán egyezetett szempontok szerint kidolgozott megfelelő minőségű óratervezet beadása, valamint egy szintén az első órán egyezetett szempontok szerint kidolgozott megfelelő minőségű beadandó dolgozat. Beadási határideje: 2021. április 30.

 

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív részvétel a szemináriumokon, és megfelelő minőségű óraterv készítése a szemináriumon előre megadott szempontok szerint mind irodalomból, mind anyanyelv-pedagógiából.

 

 

Anyanyelv-pedagógiából:

 • Balázs László 2013. A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Módszerek, eszközök, feladatok. Gramma Kiadó, Eger.
 • Bozsik Gabriella – Dobóné Berencsi Margit – Zimányi Árpád 2003. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Líceum Kiadó, Eger.
 • Falus Iván 2003: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html.
 • Fegyverneki Gergő 2016. Gyorstalpaló digitáliskultúra-azonos pedagógiából kezdőknek és haladóknak. Neteducatio Kft, Budapest.
 • Hoffmann Ottó 1978. Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Nahalka István 2003. Hogyan alakul ki a tudás a gyerekben? Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Rudas János 2007. Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.
 • Szőke – Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában. In.: Anyanyelv-pedagógia 2012/2. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380.
 • NAT 2012, kerettantervek http://ofi.hu/letoltheto-tanmenetek-segedletek.
 • Szőke – Milinte Enikő 2005. A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Az általános kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata. PPKE –BTK, Piliscsaba.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 31.

Dr. Fajt Anita, Tomori Tímea

 

shadow