Iskolai tanítási gyakorlat

Az iskolai tanítási gyakorlat célja

 

Az iskolai tanítási gyakorlat célja, hogy a tanárjelöltek széleskörűen ismerjék meg a tanári munkát és szerezzenek gyakorlati tapasztalatot a szaktárgyuk tanításában. A gyakorlat fókuszában a tanári tevékenységek – alapvetően a szaktárgy – tudatos részelemekre bontása, reflexiója és többféleképpen támogatott kipróbálása áll. A gyakorlat megalapozza az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot. Cél, hogy a tanulók nevelésével-oktatásával, a szaktárggyal kapcsolatos tanári munka, órák látogatásával, megfigyelésével, elemzésével a hallgatók gyakorolják a tanári tevékenység tudatos részelemekre bontását, összekapcsolását. Tapasztalatot szerezzenek, és kompetenciáik fejlődjenek szaktárgyuk speciális oktatási módszertanának területein, a tanórák tartásában, egy-egy tevékenység, módszertani elem többféle, alternatív kipróbálásában, a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében, tanulásuk támogatásában, értékelésében.

Az iskolai tanítási gyakorlatot minden hallgató (nappali és levelező tagozaton egyaránt) az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban végzi, szakvezetők irányításával. (Kivétel a népzene- és népikultúra-tanár, a mérnöktanár és a közgazdásztanár szak esetében, ahol az iskolai tanítási gyakorlat a meghatározott partneriskolák valamelyikében történik.)

 

Az iskolai tanítási gyakorlat elkezdésének ütemezése

 

Időpont

Teendők

Az adott félév regisztrációs hetében

A Pedagógusképző Központ honlapján közzétett beosztás alapján a hallgató felveszi a Neptunban az adott félévben gyakorolt szakjának megfelelő (xxO 9000) tanítási gyakorlatot.

-- szorgalmi időszakának első hetében

Nappali tagozatos hallgatók a szaknap alkalmával, levelező tagozatos hallgatók a szorgalmi időszak első két hetében felveszik a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

(A szaknap pontos időpontjáról, illetve az elérhetőségekről a Pedagógusképző Központ honlapja nyújt majd tájékoztatást.)

A következő félév regisztrációs hetében

A Pedagógusképző Központ honlapján közzétett beosztás alapján a hallgató felveszi a Neptunban az adott félévben gyakorolt szakjának megfelelő (xxO 9000) tanítási gyakorlatot.

-- szorgalmi időszakának első hetében

Nappali tagozatos hallgatók a szaknap alkalmával, levelező tagozatos hallgatók a szorgalmi időszak első két hetében időpontban felveszik a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

(A szaknap pontos időpontjáról, illetve az elérhetőségekről a Pedagógusképző Központ honlapja nyújt majd tájékoztatást.)

 

Feladatok

 

Az iskolai tanítási gyakorlat a következő elemeket foglalja magában:

  • hospitálás (óralátogatás), ill. tanítás;
  • óraelemzés;
  • a következő órára való felkészülés.

A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet közös elemzés, majd a következő óra előkészítése követ. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben

  • a nappali tagozatos hallgatók szaknap keretében hospitálnak és tanítanak 10 órát;
  • a levelező tagozatos hallgatók hospitálnak 4 órát.

 

A félév során minden hallgató legalább 15 órát tart önállóan is. (Nappali, levelező egyaránt. Ha a nappali tagozatos hallgató óratartása a szaknap keretében történik, az beleszámít az annak keretében teljesítendő 10 órás órakeretbe.)

A hallgató tanítási gyakorlatán alkalomszerűen részt vehet a szakmódszertant oktató tanár, a szakfelelős vagy annak képviselője, a tanárképzésért felelős oktató, illetve a Bessenyei György Pedagógusképző Központ képviselője.

A félévi értékelés alapja a tanítások, a reflektív óraelemzések, illetve óravázlatok minősége, a fejlesztési tervben megfogalmazott célok megvalósulása, a kapcsolódó dokumentumok minősége. (Sikertelen az iskolai tanítási gyakorlat, ha a szakmai fejlődés beindulása ellenére több hozadékot adhat az összefüggő egyéni gyakorlat előtt az iskolai gyakorlat megismétlése, mint maga az összefüggő egyéni gyakorlat. A gyakorlat megismétlésére egy alkalommal van mód. A második sikertelen gyakorlat után a jelölt eltanácsolásra kerül.)

A gyakorlati jegyet a szakvezető állapítja meg, és írja be a hallgató gyakorlati képzési naplójába. Ezt követően a hallgató köteles a gyakorlati képzési naplóját minél hamarabb bemutatni a módszertanos oktatónak, aki a szakvezető által megadott jegyet felvezeti a neptunba.


Adatlap külső szakvezető szerződéskötéséhez

Teljesítési igazolás külső szakvezetők részére

Amennyiben a hallgató az iskolai tanítási gyakorlatát nem az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban végzi, kérjük a felkért külső szakvezetőket, hogy töltsék ki és a Bessenyei György Pedagógusképző Központba juttassák vissza a fenti dokumentumokat az alábbi ütemezésben:

  • Adatlap: a szorgalmi időszak elején, miután a hallgató felvette a kapcsolatot aszakvezetőjével, megtörtént a személyes találkozó és a félév ütemezésének megbeszélése.
  • Teljesítési igazolás: a szorgalmi időszak végén, miután megtörtént a tanítási gyakorlat teljesítése, a szakvezető beírta a gyakorlati jegyet a hallgató gyakorlati képzési naplójába.

Köszönjük! 

shadow