Küldetés és minőségpolitika


NYÍREGYHÁZI EGYETEM MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET JÖVŐKÉPE
 

Az elmúlt évtizedek alatt elért eredményekre, tudásra, felhalmozott szellemi tőkére építve a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete váljon olyan hazai és határon túli, regionális és szellemi központtá, amely az észak-alföldi régió, a város, a megye életében, távlati fejlődésében meghatározó szakmai és foglalkoztatási szerepet vállal a térség agráriuma és ipari felhasználók részére nyújtott képzési, kutatás-fejlesztési, szaktanácsadói, anyagvizsgálati és más szolgáltatások révén.
Az Intézet földrajzi adottságait felhasználva folyamatosan fejleszti kapcsolatait a régióhoz tartozó hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel és gazdasági szereplőkkel. Az Intézet nyitott, modern, átfogó kapcsolatrendszert működtető, partnerei által keresett, innovatív, stabil pénzügyi helyzetű, partnerei elégedettségét kiváltó, minőségi szolgáltatást nyújtó képző- és kutatóhelyként él terveinkben.

AZ INTÉZET KÜLDETÉSE

Hatékonyan elősegítjük a régió és az ország műszaki és mezőgazdasági felsőfokú végzettségű szakemberigényének ellátását, valamint a térség és a megye tudományos kutatási, műszaki fejlesztési centrumává kívánunk válni.
Küldetésünk a gazdasági és társadalmi környezet változásaihoz igazodó, versenyképes és rugalmas, növekvő színvonalú mérnökképzés megvalósítása, hallgatóink felkészítése a tudásalapú társadalom feladatainak magas színvonalú ellátására.

AZ INTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete az ország és a régió olyan felsőoktatási intézményévé, tudáscentrumává kíván válni, amely magas szintű oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységén keresztül hozzájárul az ország és észak-keleti régiójának műszaki és mezőgazdasági felsőfokú végzettségű szakemberigényének biztosításához. Versenyképességét korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával igyekszik növelni és harmonikus együttélésre törekszik a térség társadalmi és gazdasági környezetével.
Az Intézet tevékenysége során meg kíván felelni valamennyi partnere, a gazdaság és társadalom igényeinek. A képzési és kutatási tevékenység minőségének folyamatos biztosítása érdekében az Intézet minőségirányítási rendszert épít ki és működtet. Az Intézet tevékenysége során célul tűzi ki partnerei minél jobb megelégedettségét, hallgatóit olyan tudás megszerzéséhez igyekszik hozzásegíteni, amely megkönnyíti beilleszkedésüket a tudásalapú társadalomba és a munkaerőpiacba.

A fenti célok elérése érdekében a következő tevékenységeket végezzük:

 • Figyelemmel kísérjük a munkaerőpiaci változásokat, képzési programjaink korszerűsítésénél a munkáltatók és egyéb partnereink igényeit, véleményét figyelembe vesszük.
 • Képzéseink tartalmát, módszereit és eszközeit folyamatosan fejlesztjük.
 • Ösztönözzük oktatóink, kutatóink tudományos és szakmai továbbképzését, törekszünk a minőségi, kedvezőbb korösszetételű oktatói kar kialakítására.
 • Folyamatosan javítjuk a nagyobb teljesítményt nyújtó oktatóink, kutatóink erkölcsi és anyagi megbecsülését.
 • Munkatársaink számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítunk.
 • Partnereink elégedettségét rendszeresen felmérjük, észrevételeiket beépítjük fejlesztési folyamatainkba.
 • A 2005/06-os tanévtől kezdődően bevezettük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük a főfolyamatainkra (oktatás, kutatás, szolgáltatás) vonatkozó szabályozásokat.
 • Évente felülvizsgáljuk, értékeljük tevékenységeinket, minőségpolitikánkat aktualizáljuk.
 • Minőségirányítási rendszerünket, szervezeti kultúránkat folyamatosan fejlesztjük.
 • Hallgatóink számára ösztönző tanulási környezet megteremtésére törekszünk.

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének vezetősége elkötelezett az Intézetben folyó oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenység minőségének következetes és folyamatos javítása, valamint munkatársai minőségközpontú gondolkodásmódjának fejlesztése iránt.

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZETI STRATÉGIA

A Műszaki és Agrártudományi Intézet stratégiája, 2014
 
 
 • Képzési, kutatási feltételek fejlesztése hazai és nemzetközi pályázati tevékenység erősítésével (laborfelszerelések, oktatástechnika, számítástechnikai eszközök, műszerek fejlesztése).
 • Energetikai, áramlástani, élelmiszergépészeti, méréstechnikai és rezgésdiagnosztikai laborinfrastruktúra fejlesztése, új berendezések és szoftverek oktatásba való bevezetése.
 • Akkreditált Anyagvizsgáló Laboratórium szolgáltatásainak fejlesztése.
 • A gyakorlati képzés feltételrendszerének javítása.
 • Duális képzés feltételeinek megteremtése, a képzés elindítása.
 • Szolgáltatások bővítése az új műszerek, berendezések felhasználásával (motorfékpadi mérések, akkreditált anyagvizsgálatok) speciális tanfolyami képzések indítása.
 • Kutatásfejlesztés, új kutatási témák beindítása (csavar-és menetfelületek kutatása, forgácsolási folyamatok szimulációja, energetikai és ökogazdálkodási, fitoremediációs kutatások, stb.).
 • Képzés-kutatás személyi feltételeinek javítása, utánpótlási terv készítése.
 • Az oktatók tudományos és szakmai továbbképzéseken való részvételének támogatása (PhD., szakmérnöki képzés, stb.), habilitáció ösztönzése.

Intézeti képzési programok fejlesztése:

 • Járműgépész BSc, Repülőmérnöki BSc szakalapítás és szakindítás, külföldi székhelyen kívüli képzések indítása.
 • Az Intézet oktatói által szervezett konferenciák, tudományos rendezvények: XI. Multidiszciplináris Nemzetközi Konferencia, Élelmiszeripari és Környezetvédelmi Nemzetközi Konferencia - (SIPA X.); GTE Konferenciák.
 • Az intézeti oktatók nemzetközi konferenciákra való kijutásának támogatása, nívós, magas impakt faktorú folyóiratokba publikációk elhelyezésének segítése.
 • Jegyzetírás ösztönzése, támogatása, elektronikus tananyagfejlesztés.
 • Az Intézet, illetve a tanszékek nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése, nemzetközi együttműködési (kutatási és oktatási) szerződések megkötése [Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel (Marosvásárhely), Rzeszówi és Ostravai Műszaki Egyetemmel], CEEPUS, ERASMUS pályázatokon a kari oktatók részvételének növelése, ERASMUS+ pályázat megírása.
A hallgatói lemorzsolódás csökkentésére:
 • a jelenlegi mentori rendszer továbbfejlesztése,
 • kémia-biológia felzárkóztató kurzusok szervezése.
 • Két kiemelt terület fejlesztése, az ökológiai gazdálkodási és az energetikai koncepció megvalósítása 2010-2015 között.
A hallgatói szolgáltatások fejlesztése:
 • TDK tevékenység erősítése, szakonként TDK-körök létrehozása,
 • tehetséggondozó műhelyek fejlesztése,
 • hallgatói mobilitás növelése (CEEPUS, Erasmus).
Nyilvánosság fejlesztése:
 • intézeti, tanszéki honlapok formai-tartalmi fejlesztése.
 • Intézeti minőségirányítási rendszer fejlesztése (önértékelések, oktatói teljesítményértékelések, partneri elégedettségmérések alapján minőségfejlesztési programok).
 • Hallgatók felkészítése országos szakmai versenyekre: Gokart-építés, Pneumobil, Elektromobil, Tésztahíd-építés.
 

 

shadow