Kémiai alapismeretek II. (TO1010L)

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A félév laboratóriumi munkarendje. Munkavédelmi, balesetelhárítási szabályok. Laboratóriumi eszközök és alapműveletek megismertetése (melegítés, ülepítés, szűrés, bepárlás). Szennyezett benzoesav tisztítása. Kromatográfia (VRK).

Vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése.

 

2.

Az oldatok sav-bázis tulajdonságainak vizsgálata. Háztartásban előforduló anyagok oldatainak pH-meghatározása. Tömeg- és térfogatmérés gyakorlása. Titrálási módszer gyakorlása: nátrium-hidroxid oldat titrálása sósavval.

Vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése.

 ZH

3.

Minőségi analitikai gyakorlatok:  lángfestés, fémionok vizsgálata szűrőpapíron, összetett oldat-minták vizsgálata. Nemfémes és fémes elemek és vegyületeik kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Fehérjék kémiai tulajdonságainak vizsgálata.

Vizsgálati jegyzőkönyvek el készítése.

ZH

 

Követelmények:

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, bemutatása.

A zárthelyi dolgozatok megírása.  A zárthelyi dolgozatok átlagának el kell érnie 2,0-t! 

A tantárgyhoz rendelt kredit: 3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.

Gyakorlat teljesítésének feltételei:

A zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.

A ZH-k értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Dr. Nagy Zsuzsa: Balesetvédelmi rendszabályok.

Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Általános kémiai gyakorlatok.

Dr.Balogh József: Toxikus fémionok kimutatása szűrőpapíron.

Rózsahegyi Márta- Vajand Judit: 575 kísérlet

 

shadow