Biometria II. (KVO1002) gyakorlat

2018/2019 I. félév

Biometria II.  (KVO1002) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Követelmények megbeszélése. Ismétlés.

 

2

Statisztikai gondolkodás, hipotézis tesztelés. alapfogalmak, Ismerkedés az R programcsomaggal.

 

3

Egyszerű R-kódok, egyszerű grafikonok megismerése. 

 

4

Folytonos változók statisztikai jellemzése, minta átlaga, szórás, medián, módusz, konfidencia intervallum, populációs átlag becslése.

 

5

Parametrikus tesztek I. – parametrikus tesztek feltételei, egymintás és kétmintás t-teszt. 

 

6

Parametrikus tesztek II. – egyutas és kétutas variancia-analízis.

 

7

Az eddig megismert tesztek gyakorlása R programcsomaggal biológiai példákon keresztül.

1. zárthelyi dolgozat

8

Nem parametrikus tesztek.

 

9

Egyszerű korrelációk, parciális korrelációk.

 

10

Ismerkedés a kovariancia-analízissel és a lineáris modellekkel.

 

11

Az eddig megismert tesztek gyakorlása R programcsomaggal biológiai példákon keresztül.

 

12

A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés az R programcsomag segítségével.

2. zárthelyi dolgozat

13

A hallgatók által választott adatok értékelése, hipotézis-alkotás és tesztelés az R programcsomag segítségével.

 

14

Ismerkedés speciális adatértékelési technikákkal. Komparatív-vizsgálatok, dinamikus-modellezés, túlélés-vizsgálat, cönológiai adatmátrixok, szekvencia-összehasonlítások.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből, a gyakorlatokon elvégzett egyszerű statisztikai tesztek önálló bemutatása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • Zárthelyi dolgozatok: 30-30 pont
  • Órai aktivitás, statisztikai tesztek önálló kivitelezése: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. Biostatisztika – nem statisztikusoknak. 2007. Pars Kft., Nagykovácsi.

Ajánlott weboldalak:

http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/

www.r-project.org

 

 

 

 

shadow