Biometria I. (KVO1001) gyakorlat

2017/2018 II. félév

Biometria I. (KVO1001) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Követelmények megbeszélése. Bevezetés a biometriába, a biostatisztikai módszerek jelentősége.

 

2

Statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok.

 

3

grafikontípusok

 

4

több változó ábrázolása, szorzás a tengelyen grafikonkészítés számítógéppel

 

5

grafikonmagyarázat, grafikonkészítés folyó szövegből

 

6

hisztogram, normális eloszlás, gyakorisági táblázat

 

7

Feladatok excell-lel, eddigiek gyakorlásas

 

8

1. ZH

1. zárthelyi dolgozat

9

t-próba (egymintás, kétmintás, páros)

 

10

Feladatok excell-lel, eddigiek gyakorlásas

 

11

Kérdésfelvetés, hipotézis- és predikcióalkotás a természettudományos kutatásokban

 

12

Vizsgálati objektumok kiválasztásának szabályai, kísérleti elrendezések, statisztikai alapfogalmak.

 

13

2. ZH

2. zárthelyi dolgozat

14

Jegyek megbeszélése, értékelés.

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből, a gyakorlatokon elvégzett egyszerű statisztikai tesztek önálló bemutatása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • Zárthelyi dolgozatok: 30-30 pont
  • Órai aktivitás, statisztikai tesztek önálló kivitelezése: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Précsényi István (szerk.): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. 2000. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.

Reiczigel J., Harnos A. & Solymosi N. Biostatisztika – nem statisztikusoknak. 2007. Pars Kft., Nagykovácsi.

 

shadow