Biológia tanítása III (BIO 8003)

Biológia tanítása III.

BIO 8003

hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

A kísérletezés didaktikai felépítése: a kísérlet célja, eszközei, anyagai a kísérletezés menete, végrehajtása, megfigyelése, következtetéseik és ezek tanítása.

 

 

 

2

A tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek tervezése, előkészítése, céljai. A kísérletek munkaformái és ennek gyakorlatban történő bemutatása.

 

 

 

3

A tanár feladata a tanulókísérletekben és ennek gyakorlása. Megfigyelési szempontok kidolgozása és alkalmazása.

 

 

4

A kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása és alkalmazásuk. A kísérletek magyarázatainak, következtetéseinek gyakorlása.

 

 

5

A természettudományos tárgyakban szerzett ismeretek felhasználása, integrálása a kísérletezésben és ennek bemutatása és gyakorlása.

 

 

6

ZH

 

 

7

Egyszerűbb gyakorlati vizsgálatok alkalmazása a biológia oktatás során. A mikroszkópos szemléltetés módszertana.

 

 

8

Biológiai szertár felszerelése, élősarok.

 

 

9

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola alkalmazása az iskolán kívüli biológiaoktatásban és környezeti nevelésben. Szakmai kirándulások, környezet- és természetvédelmi táborok, szakkörök szerepe a biológiaoktatásban

 

 

10

Tehetségkutatás, szaktáborok, természettudományi versenyprogramok szervezése, tudományos diákkörök működtetési lehetőségei.

 

 

11

Az egyéni nevelési és tanulási igényű tanulók biológia oktatás módszerei tanórán belül és kívül. A szakkörök és a korrepetálás jelentősége a tanulók differenciált egyéni és csoportos oktatásában.

 

 

12

Mikrotanítások az alkalmazható módszerek felhasználásával.

 

 

 

13

ZH

 

 

14

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

kötelező részvétel az órákon

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

2 ZH a félév során, 2 alkalmazási feladat

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

2 ZH teljesítése és alkalmazási feladat bemutatása

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

50% a ZH eredménye, 50% a szóbeli kollokvium az előzetesen kiadott témakörök alapján.

Ajánlott irodalom:

 

Falus I. (szerk.) (2004) Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 9631952967

Bodzsár É. (2005) Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest, ISBN: 963 446 303 7.

Dobróné Tóth M., Egri S., Erlichné Bogdán K., Kiss S., Nyakóné Juhász K., Revákné Markóczi I., Sarka L., Teperics K., Tóthné Kosztin B., Tóth Z., Varga K., Vallner J. (2011) A természettudományok tanításának elméleti alapjai. Elektronikus jegyzet, http://repetha.nyf.hu/.

A Kormány 110/2012. (2012) (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y, 66. sz.

 

shadow