Biológia tanítása I. (BIO 8001)

Biológia tanítása I.

BIO 8001

hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

A biológia tanításának története. A biológia által közvetített tudás sajátosságai, a tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal, műveltségterületekkel.

 

 

 

2

A különböző forrásokból származó tudás integrálásának lehetőségei, módjai.

 

 

 

3

A természettudományos és technikai kompetencia és a természettudományos gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében. A tantervek fogalma, fajtái.

 

 

4

A biológia tantárgy tanítási folyamata, a tervezés szintjei. A tanmenet és az óravázlat.

 

 

5

Órajellegek, óratípusok. Szervezeti formák. Tevékenységek a tanítási órán. Oktatási feladatok, nevelési és képzési feladatok az általános iskolai biológiaoktatásban.

 

 

6

ZH

 

 

7

Módszer, szervezési mód, oktatási eszköz fogalmának értelmezése. A módszerek csoportosítása. A módszer ekvivalencia és a módszertani szabadság kérdése. A tanulók közötti együttműködést fejlesztő módszerek (csoportmunka, kooperatív tanulási technikák).

 

 

8

A munkaformák szerepe a differenciált módszerek rendszerében.

 

 

9

A munkaformák szerepe a differenciált módszerek rendszerében.

 

 

10

Az induktív és deduktív szemlélet a biológiaoktatásban, elméleti és gyakorlati kérdések ismerete és használata. A szaknyelv elsajátíttatása, gondolkodási sémák algoritmusokká rendezése a tanulási folyamatban. A biológiai ismeretek elsajátításának életkori attribútumai.

 

 

11

Elméleti ismeretek a terepi és laboratóriumi kísérletezésben. A biológiatanítás hagyományos és innovatív tanulási környezete. A biológiatanítás tárgyi feltételei. A tankönyvek szerepe a biológiatanításban, értékelésük, kiválasztásuk kritériumai.

 

 

12

A számítógép, a multimédiás eszközök, az információs és kommunikációs technológia és az internet alkalmazása a biológia tanításában. A természettudományos kutatási módszerek alapjai.

 

 

13

 

ZH

 

 

14

 

 A félév értékelése

 

 

15

 

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

kötelező részvétel az órákon

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

2 ZH a félév során, 2 alkalmazási feladat

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

A vizsgára bocsátás feltétele:

 

2 ZH teljesítése és alkalmazási feladat bemutatása

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

50% a ZH eredménye, 50% a szóbeli kollokvium az előzetesen kiadott témakörök alapján.

Ajánlott irodalom:

 

Falus I. (szerk.) (2004) Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 9631952967

Bodzsár É. (2005) Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest, ISBN: 963 446 303 7.

Dobróné Tóth M., Egri S., Erlichné Bogdán K., Kiss S., Nyakóné Juhász K., Revákné Markóczi I., Sarka L., Teperics K., Tóthné Kosztin B., Tóth Z., Varga K., Vallner J. (2011) A természettudományok tanításának elméleti alapjai. Elektronikus jegyzet, http://repetha.nyf.hu/.

A Kormány 110/2012. (2012) (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y, 66. sz.

 

shadow