Fizikai kémia 3 (KEM1203L) előadás

2016/2017 I. félév

Kémia MA szak levelező

Fizikai kémia 3 (KEM1203L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Kolloidkémia. Kolloid állapot, diszperz rendszerek és stabilitásuk. Aeroszolok, gázlioszolok, emulziók, szolok, diszperziók. Asszociációs kolloidok. Makromolekuláris kolloidok. Inkoherens rendszerek, gélek. Fiziszorpció, kemiszorpció, adszorpciós izotermák.

 

2

Radiokémia. Az atommag szerkezete, tulajdonságai. A radioaktivitás, az atommag bomlásának kinetikája, típusai. A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal, kémiai és biológiai hatásai. Magreakciók. Fúziós reakciók. Nukleogenezis.

 

3

Atomreaktorok és radioaktív hulladékai. A radioaktivitás környezeti vonatkozásai. A radioaktív izotópok alkalmazásai.

ZH

 

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 zárthelyi dolgozat megírása. 1 beadandó dolgozat beadása

A vizsgára bocsátás feltétele: a ZH-n 40% teljesítése, a beadandó dolgozat elkészítése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írábeli vizsga

A szóbeli, írásbeli vizsga esetén, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen 

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 % jeles

Ajánlott irodalom:

Berecz E.: Fizikai kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

Fejes P., Hajdu É., Kókai M.: Radiokémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Kiss I. – Vértes A.: Magkémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

Nagy Lajos Gy.: Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

P. W. Atkins: Fizikai kémia I., II., III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Rohrsetzer S.: Kolloidika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

Shaw, D. J.: Bevezetés a kolloid- és felületi kémiába, Műszaki Könyvkiadó, 1986.

Szántó F.: A kolloidkémia alapjai, Gondolat Kiadó, Budapest, 1991.

Ajánlott weboldalak:

 

 
shadow