Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév

Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév

FONTOS TUDNIVALÓK

 a 2018/2019. tanév kollégiumi jelentkezésről

TÁJÉKOZTATÁSUL: a Campus Kollégiumban van még üres kollégiumi férőhely (2018. szeptember 12.)

 KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS Nyíregyházi Egyetem hallgatói részére:

A jelentkezéshez szükséges kollégiumi jelentkezési lap a letölthető nyomtatványok-nál található.

A jelentkezési lapot  a szükséges igazolásokkal együtt a Kollégiumi Irodában (1. emelet 4.sz. iroda) kell leadni.

 --a felvételről, a beköltözés helyéről, idejéről értesítést küldünk: a jelentkezési lapon megadott e-mail címen

 

NYE HALLGATÓK részére

A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK: 

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató

Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul,

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

 • Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény
 • Az a szekértői vélemény fogadható el, melyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével.

Hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (2H) (25 éves korig)

 • ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy jogosult
 • ha a jegyző védelembe vett (szociális és anyagi körülményeid figyelembevételével)
 • ha állami gondozott voltál (gyámhatóság ideiglenes hatállyal családba, intézetbe utalt, illetve akit a gyámhatóság átmeneti nevelésbe vett)

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat (jegyző által kiadott határozat)
 • állami gondozottság igazolására az illetékes gyámhatóság határozata, illetve az általuk erre vonatkozóan kiállított igazolás
 • utógondozottságot igazoló okirat
 • vagy jegyzői határozat, mely igazolja az állami gondozottság tényét

Halmozottan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki (3H)

Ha a hátrányos helyzet valamely tényezője fennáll nálad ÉS!!!

 • A törvényes felügyeletét ellátó szülőd, illetve szüleid - a beiskolázásodkor, azaz az általános iskolai tanulmányaid megkezdésekor – legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be a tanulmányaikat.
 • Ha tartós nevelésbe vettek

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

 • hátrányos helyzet igazolása (fent leírtak alapján)
 • a szülő(k), eltartók két tanú által hitelesített nyilatkozata
 • ha tartós nevelésbe vettek, arról a területileg illetékes gyámhivatal ad igazolást

Gyermekgondozás esetén

 • Amennyiben a gyermeked gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon vagy
 • Terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS)-, gyermekgondozási segélyben (GYES)
 • Gyermeknevelési támogatásban (GYET)
 • Gyermekgondozási díjban részesülsz. (GYED)

SZÜKSÉGES IGAZOLÁS:

 • Fizetés nélküli szabadság esetén a munkáltató által kiadott igazolás, mely tartalmazza azt a tényt, hogy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon vagy
 • TGYÁS, GYES, GYET, GYED – támogatást folyósító szerv által kiadott igazolás illetve határozat

Közéleti tevékenység: csak az a hallgató töltse ki, aki a bejelölt közéleti tevékenységet hivatalosan igazolni tudja. (Hallgatói Önkormányzati Testület által kiadott igazolás, Sportegyesület által kiadott igazolás stb.

Tanulmányi átlag: a felsőbb évfolyamos hallgatók esetében a jelentkezés tanulmányi félévének lezárt ösztöndíj átlaga.

           Ösztöndíjátlag kiszámítási módja

          (kredit x érdemjegy) + (kredit x érdemjegy) + ……….

                                          Összes kredit

A tanulmányi átlag 1-5 közötti érték, az első mezőbe, az egész rész a második mezőbe Pl.: 3    15

Kérjük, hogy a tanulmányi átlagot a megfelelő formátummal töltsék ki, ellenkező esetben a rendszer nem tudja figyelembe venni a beírt értéket, és nullával számol.

TávolságKérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva.

Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, hogy válassza ki az Önnel közös háztartásban élők egy főre eső nettó keresetét a   megadott értékek alapján.

Egy főre eső kereset kiszámítása

Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába! Családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!!!

   

A kollégiumi jelentkezési pályázathoz az alábbi igazolások szükségesek:

(értelemszerűen kiválasztandó)  

Ha az eltartó szülő keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik

 • CSAK Egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás (1 évnél nem régebbi) 
 • Munkáltatói igazolás (három hónapnál nem régebbi)

Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban részesül:

 • Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)
 • 3 hónapnál nem régebbi álláskeresési járadék kifizetésről szóló dokumentum

Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban nem részesül:

-  Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)

Ha az eltartó szülő özvegy

 • A házastárs haláláról Halotti Anyakönyvi Kivonat + özvegyi nyugdíjról szóló határozat + özvegyi nyugdíj szelvény

Ha az eltartó szülő elvált:

 • Válóperről szóló határozat + gyermektartási díj kifizetésére vonatkozó dokumentum vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről
 • A másik szülő nyilatkozata arról, hogy egyéni támogatásban részesíti-e gyermekét vagy nem

Ha az eltartó szülő nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas

 • Nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány + 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény
 • Rokkantnyugdíjazásról szóló határozat (CSAK az orvosi szakvélemény) + rokkantnyugdíjas igazolvány + a rokkantnyugdíj összegéről szóló 3 hónapnál nem régebbi nyugdíj kifizetési szelvény

Ha az eltartó szülő állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos

 • Állandó gyógykezelésről szóló orvosi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
 • A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény

Ha az eltartó szülő háztartásbeli

 • Az önkormányzat által kiadott háztartásbeliségről szóló igazolás

Ha az eltartó szülő nem rendelkezik magasabb végzettséggel, mint 8 általános

 • Jegyző által kiadott és lepecsételt hivatalos okirat (1 évnél nem régebbi)

Ha eltartód házastárs

 • Házassági Anyakönyvi Kivonat

Ha árva vagy

 • A szülő(k) Halotti Anyakönyvi Kivonata + 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény

Ha gyermeked van

 • A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata + GYES/GYED szelvény vagy iskolalátogatási igazolás)

Ha veletek egy háztartásban élő testvér van

 • Kereseti igazolás vagy iskolalátogatási igazolás (iskolalátogatási igazolás: a jelentkezés benyújtásánál nyilatkozatot írjon a testvér, hogy szeptembertől melyik iskolában folytatja tanulmányait, s  e nyilatkozatot kell feltölteni---szeptember első hetében kell mellékletként feltölteni az iskola által kiadott igazolást)
 • Születési Anyakönyvi Kivonat, ha testvéred 6 éven aluli

Ha önellátó vagy

 • Területileg illetékes önkormányzat által kiállított környezettanulmány + lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal

Lakóhelyed igazolásához

 • MINDEN pályázónak lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata

Állandó betegség igazolásához

 • Állandó gyógyszeres kezelésről szóló orvosi igazolás, orvosi határozat (3 hónapnál nem régebbi)

Családfenntartó az a hallgató, aki

 • Akinek legalább 1 gyermeke van
 • Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult

Nagycsaládos az a hallgató, aki   

 • Legalább 2 eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
 • Eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
 • Legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja

Árva 
- Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastárstól külön élt szüleje elhunyt és nem fogadták örökbe

Félárva:

 • Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe

Minden további információ a kollégiummal kapcsolatosan a www.nye.hu/koli honlapon lesz megtekinthető (eredmény, jogorvoslat, beköltözés stb.).

Amennyiben a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban problémája van, akkor kérjük, hogy jelezze észrevételét az asztalos.katalin@nye.hukotanszki.eva@nye.hu, orosz.laszlo@nye.hu.email címen, vagy személyesen Campus Kollégium 1. emelet 4. irodájában (Baloghné Asztalos Katalin; Kotánszki Éva) 06-42-599-400 (2808; 2481 mellék) telefonszámon.

KOLLÉGIUMI PONTOZÁSI RENDSZER:  

---részletes információ: www.nye.hu/koli (Campus Kollégium Ügyrendje)

 

 

 

 

 

 

 

 

shadow