Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév

Fontos tudnivalók kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 2018/2019. tanév
 
FONTOS TUDNIVALÓK
 a 2018/2019. tanév kollégiumi jelentkezésről 
NYÍREGYHÁZI EGYETEM HALLGATÓI részére
 
A Campus Kollégiumba történő jelentkezés: 
jelentkezési lap + szükséges igazolások leadása: Kollégiumi Iroda (1. emelet 4.sz.) vagy PDF-formátumban campus.kollegium@nye.hu címre kell elküldeni. (A kollégiumi jelentkezési lap letölthető a kollégium honlapjáról: www.nye.hu/koli)
A jelentkezési lap beérkezését követően 2-3 napon belül értesítés küldése e-mailen a felvételről, valamint beköltözés időpontjáról, helyéről.
 
A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges információk:
Közéleti tevékenység: csak az a hallgató töltse ki, aki a bejelölt közéleti tevékenységet hivatalosan igazolni tudja. (Hallgatói Önkormányzati Testület által kiadott igazolás, Sportegyesület által kiadott igazolás stb.
Tanulmányi átlag: a felsőbb évfolyamos hallgatók esetében a jelentkezés tanulmányi félévének lezárt ösztöndíj átlaga.
           Ösztöndíjátlag kiszámítási módja
          (kredit x érdemjegy) + (kredit x érdemjegy) + ……….
                                          Összes kredit
A tanulmányi átlag 1-5 közötti érték, az első mezőbe, az egész rész a második mezőbe Pl.: 3    15
Kérjük, hogy a tanulmányi átlagot a megfelelő formátummal töltsék ki, ellenkező esetben a rendszer nem tudja figyelembe venni a beírt értéket, és nullával számol.
 
Távolság: Kérjük, hogy az intézmény és a jelentkező állandó lakóhelye közötti távolságot írja be km-ben megadva.
Egy főre eső nettó kereset: Kérjük, hogy válassza ki az Önnel közös háztartásban élők egy főre eső nettó keresetét a   megadott értékek alapján.
Egy főre eső kereset kiszámítása
·   Az igénylővel egy háztartásban élők nettó jövedelmét osztani kell a háztartásban élők személyek számával. A pályázó is beleszámít a háztartásban élők számába!
·   Családi pótlék, árvaellátás nem számít bele az egy főre eső havi nettó jövedelembe!!!
   
 
A kollégiumi jelentkezési pályázathoz az alábbi igazolások szükségesek:
(értelemszerűen kiválasztandó)  
 
Ha az eltartó szülő keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik 
 
·    Kereseti igazolás (utolsó 3 havi)    
 
CSAK Egyéni vállalkozók esetén: NAV igazolás (1 évnél nem régebbi) 
      
Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban részesül:
Ø       Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)
Ø       3 hónapnál nem régebbi álláskeresési járadék kifizetésről szóló dokumentum
Ha az eltartó szülő álláskeresési járadékban nem részesül:
Ø     Hatósági bizonyítvány (a Munkaügyi Központ állítja ki)
 
Ha az eltartó szülő özvegy
·   A házastárs haláláról Halotti Anyakönyvi Kivonat + özvegyi nyugdíjról szóló határozat + özvegyi nyugdíj szelvény
 
Ha az eltartó szülő elvált:
Ø Válóperről szóló határozat + gyermektartási díj kifizetésére vonatkozó dokumentum vagy igazolás a gyermektartás nem fizetéséről
Ø A másik szülő nyilatkozata arról, hogy egyéni támogatásban részesíti-e gyermekét vagy nem
Ha az eltartó szülő nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas
·   Nyugdíjas igazolvány vagy utazási igazolvány + 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény
·   Rokkantnyugdíjazásról szóló határozat (CSAK az orvosi szakvélemény) + rokkantnyugdíjas igazolvány + a rokkantnyugdíj összegéről szóló 3 hónapnál nem régebbi nyugdíj kifizetési szelvény
 
Ha az eltartó szülő állandó ápolásra szoruló testi vagy szellemi fogyatékos
- Állandó gyógykezelésről szóló orvosi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
- A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakértői vélemény
·          
Ha az eltartó szülő háztartásbeli
·    Az önkormányzat által kiadott háztartásbeliségről szóló igazolás
Ha az eltartó szülő nem rendelkezik magasabb végzettséggel, mint 8 általános
· Jegyző által kiadott és lepecsételt hivatalos okirat (1 évnél nem régebbi)
Ha eltartód házastárs
·    Házassági Anyakönyvi Kivonat
Ha árva vagy
·    A szülő(k) Halotti Anyakönyvi Kivonata + 3 hónapnál nem régebbi árvaellátási szelvény
Ha gyermeked van
· A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata + GYES/GYED szelvény vagy iskolalátogatási igazolás)
Ha veletek egy háztartásban élő testvér van
·  Kereseti igazolás vagy iskolalátogatási igazolás 
·  Születési Anyakönyvi Kivonat, ha testvéred 6 éven aluli
 
Ha önellátó vagy
·   Területileg illetékes önkormányzat által kiállított környezettanulmány + lakcímigazoló kártya 3 hónapnál régebbi kiállítási dátummal
 
Állandó betegség igazolásához
·   Állandó gyógyszeres kezelésről szóló orvosi igazolás, orvosi határozat (3 hónapnál nem régebbi)
Családfenntartó az a hallgató, aki
·   Akinek legalább 1 gyermeke van
·   Aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult
 
Nagycsaládos az a hallgató, aki
·    Legalább 2 eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
·   Eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
·    Legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja
Árva
·  Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastárstól külön élt szüleje elhunyt és nem fogadták örökbe
Félárva:
·  Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe
 
 
Minden további információ a kollégiummal kapcsolatosan a www.nye.hu/koli honlapon megtekinthető. 
Amennyiben a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, akkor kérjük, hogy jelezze észrevételét kotansze@nye.hu email címen, vagy személyesen Campus Kollégium 1. emelet 4. irodájában. Elérhetőségi telefonszám: 06-42-599-400 (2481) telefonszámon.
KOLLÉGIUMI PONTOZÁSI RENDSZER:  
---részletes információ: www.nye.hu/koli (Campus Kollégium Ügyrendje)
 

 

shadow