Zárószigorlati tételek

ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK NYELVTUDOMÁNYBÓL

 

 

1. A nyelvtudomány tárgya, vizsgálati területei, helye a tudományok rendszerében, segédtudományai, határterületei. Az elméleti és az alkalmazott nyelvészet fő területei. A főbb nyelvészeti iskolák áttekintése. A nyelvelméletek, a nyelvleírás módjai

 

2. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása

 

3. Alaktan: az alaktan tárgya és alapkategóriái. A tőtípusok, a toldalékok. A szóalkotás módjai

 

4. Szófajtan. Az egyes szófaji kategóriák jellemzői, altípusai

 

5. Szintagmatan: a szintagma fogalma és a szintagmák típusai

 

6. Mondattan: a mondat fogalma, a különböző mondatmeghatározások elméleti kérdései. Az egyszerű és az összetett mondat, az alá- és a mellérendelő összetett mondat

 

7. A magyar nyelv korszakai. Főbb nyelvemlékeink

 

8. Magyar hang- és szótörténet. A magyar szókészlet eredete és alakulása

 

9. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei, a különböző szövegelméletek. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje. A szöveg szerkezete

 

10. Stilisztika: a főbb stíluselméletek (funkcionális stilisztika, neoretorika, strukturalista, cselekvéselméleti, szövegrelációs és kognitív elméletek). A stílus szociokulturális rétegzettsége. A stílusrétegződés megvalósulási tartományai. A trópusok és az alakzatok rendszere

 

11. A jelentéstan alapkérdései. A jelentéstan a tudományok rendszerében. A jelentés leírásának módjai napjaink szemantikájában, különös tekintettel a kognitív szemantikára. A poliszémia, a homonímia, a szinonímia. A jelentésváltozások

 

12. A szociolingvisztika kutatási területe, elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása. A szociolingvisztika és dialektológia aktuális kérdései (kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi jogok stb.). A nyelvi babonák és sztereotípiák. A nyelvváltozatok rendszere, a nyelvi norma több szempontú megközelítése

 

 

ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK IRODALOMTUDOMÁNYBÓL

 

 

1. Az irodalmi komparatisztika főbb kérdéskörei, képviselői, kutatási területei

 

2. A drámatörténet nagy alakjai, korszakai (Szophoklész, Shakespeare, Molière, Ibsen, Csehov, Brecht, Beckett)

 

3. Az irodalom medialitása. Az adaptáció problémái – a film, a színház és az irodalom kölcsönhatásai

 

4. A humanizmus kezdetei Magyarországon. Szellemi áramlatok a reneszánszban

 

5. A magyarországi barokk jelentősebb képviselői

 

6. A felvilágosodás és magyarországi programja (elnevezése, fogalma, stílusmodelljei, tudományágai és tudósai, vonulatai, eszméi)

 

7. A romantika és magyarországi jellegzetességei (elnevezése; fogalma; eszméi; stílusjegyei). Műfaji törekvések a romantika korában

 

8. A XIX. század második felének magyar és világirodalma. Főbb irányzatok és törekvések a korszak irodalmában.

 

9. A Nyugat nagy nemzedéke, a magyar szellemi és kulturális élet társadalmi háttere. A két háború közötti korszak eszmei és művészeti tendenciái

 

10. A kisebbségi magyar irodalmak kialakulása, fejlődése, értékei. Az avantgárd törekvései a XX. század elejének világirodalmában.

 

11. A magyar irodalom új jelenségei és problémái a II. világháború utáni évtizedekben, az 1970-es évekig. A korszak történeti és esztétikai jellemzése

 

12. A kortárs magyar irodalom. A magyar irodalom új jelenségeinek áttekintése az 1970-es évek elejétől napjainkig.

 

 

shadow