slideshow 1

Alapképzésben

 AGRÁR

 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 INFORMATIKA

 MŰSZAKI

 MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 SPORTTUDOMÁNY

 TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 TERMÉSZETTUDOMÁNY

AGRÁR

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

A végzett szakemberek alkalmasak a nemzetgazdaság különféle ágazatában beosztott gépészmérnöki feladatok ellátására, különös tekintettel a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelési és szolgáltatási szektorra. Vállalkozóként képesek termelési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások végzésére, a mezőgazdasághoz és a feldolgozóiparhoz kapcsolódó gépüzemeltetési és gazdasági folyamatok irányítására. A szakon belül jelenleg a gépüzemeltetési specializáció vehető fel.


Mezőgazdasági mérnöki 

Az agrármérnökök a megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak az agrárágazat mérnöki feladatainak ellátására. A gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek a mezőgazdasági termelési, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és tanácsadási feladatok végzésére.


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

Közösségszervezés 

A közösségszervezés alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, feladatokat lát el.


Szlavisztika [Ukrán]

A szlavisztika [ukrán] alapszakos bölcsész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középfokú (Közös Európai Referenciakeret) B2 komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek ukrán nyelven hétköznapi, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, szóban és írásban alkotni.

Az ukrán–magyar ügyintézői specializációnak köszönhetően - és kihasználva a határ közelségét - a végzett hallgatók felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, hogy elősegítsék a két ország közötti társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítését.


 


GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

Gazdálkodási és menedzsment

E szak keretében az intézmények és az üzleti élet legfontosabb területeire képezzük az okosan gazdálkodó, gyakorlathoz is értő szakembereket, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére.


Turizmus-vendéglátás

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.


 


INFORMATIKA

Programtervező informatikus 

Akik programtervező informatikus szakra járnak, általában már a végzés közben „elkelnek” a munkaerőpiacon, a jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak, avagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését. Képesek a Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére. A programtervező informatikus asszisztens hallgatóink képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében.


 


MŰSZAKI

Gépészmérnöki

A természettudományi alapokkal rendelkező műszaki szakemberek gépészmérnökké válva alkalmasak gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, gépi technológiai műveletek szakszerű irányítására és végrehajtására, a minőségirányítási rendszerek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére.


Járműmérnöki

Az alapképzési szakon végzett járműmérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai feladatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy-és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.


Repülőmérnöki

Cél olyan ATP(A) elméleti és CPL/IR, ME, MCC gyakorlati jogosítással rendelkező hivatásos repülőgépvezetők képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó megfelelőség biztosítási (compliance monitoring) teendők végzésére.


Közlekedésmérnöki

A közlekedésmérnökök alkalmasak a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására. Megválasztják, fenntartják és üzemeltetik a közlekedési ágazat gépeit és eszközeit. Az alapszakon belül választható Járműgépész és Műszaki logisztika specializáció.


 


MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

Képalkotás

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Zenekultúra alapképzési szak

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek zenei művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. A képzés során a hallgatók kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismerésében. A zenekultúra alapképzési szak specializációja: zenei rendezvényszervezés és –menedzsment.


 


PEDAGOGUSKÉPZÉS

 Csecsemő- és kisgyermeknevelő

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. A megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 


Óvodapedagógus

A képzésért felelős egység: Tanítóképző Intézet
Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: óvodapedagógus
Az alapképzési szak képzési célja: A képzés célja óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

Az óvodapedagógus szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az alkalmassági vizsga követelményei megegyeznek a tanító alapképzési szak követelményeivel.

 


Tanító

A tanító szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.
A hallgatónak a tanulmányai megkezdésekor kötelező egy műveltségterületet választania. Ez lehet a Magyar nyelv és irodalom vagy az Ember és társadalom vagy a Matematika vagy a Vizuális nevelés. A szak nagy hangsúlyt helyez az elmélet és a gyakorlat egységének a megvalósítására. A tanítóképzés erősen gyakorlatorientált, a tanító szakos hallgatók csoportos és egyéni tanítási gyakorlatokon vesznek részt a főiskola két gyakorlóiskolájában, a 8. félévben pedig 8 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítenek külső (városi vagy vidéki) iskolákban.


 


SPORTTUDOMÁNY

 

Sport- és rekreációszervezés (sportszervezés)

Az alapképzési szakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában jó elhelyezkedési lehetőségeid vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál szakmai ügyintézőként vagy vezetőként. Nagyon népszerű a Sport- és rekreációszervező BSc, sportszervezés szakiránya.

A szak képzési ideje hat félév, amely során 180 kreditet kell teljesítened. Elméleti és sportági gyakorlati képzésben részesülsz, ezért a szak elvégzésének szükséges feltétele a sportos felkészültség és a jó fizikai erőnlét. A közgazdasági-  és számviteli ismeretek miatt matematikából is megalapozott ismeretekre van szükséged.

Edző

 

A gyakorlatorientált képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, amelynek birtokában sportági szakedzőként képessé válsz utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. A 6 féléves képzés elvégzése után alkalmas leszel sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. A Nyíregyházi Egyetem a következő évtől úszás és labdarúgás sportági specializációkat kíván meghirdetni.

 


 


TÁRSADALOMTUDOMÁNY


Szociálpedagógia

A szociálpedagógus képes a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáinak kezelésére nevelési-oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.


 


TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

Biológia BSC

Célunk, hogy diákjainkból gyakorlatorientált szakemberek váljanak. Bioanalitikai tantárgyaink elsajátításával képes leszel mikrobiológiai, egészségügyi, élelmiszeripari laboratóriumok feladatainak ellátására. Az ökológiával kapcsolatos tantárgyaink elsajátításával pedig rutinossá válsz a hidrobiológia, a természetvédelem területein terepi és laboratóriumi felmérések megtervezésében, elvégzésében és kiértékelésében. Elhelyezkedhetsz: egészségügyi gyógyszeripari, környezetvédelmi, vízügyi és minőség ellenőrző laborokban, természetvédelmi szervezeteknél. 


Földrajz

A képzésben résztvevők elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat. Hallgatóink alkalmassá válnak a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására, valamint a környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására. A képzés gyakorlatias, széleskörű földrajzi és turisztikai ismereteket biztosít.

Hallgatóink az alábbi specializációkból választhatnak:

-         Az idegenforgalmi specializáció keretében megismerik a turizmus földrajzi adottságait, társadalmi szerepét.

-         A terület- és településfejlesztés specializációban elsajátítják a terület- és településfejlesztés módszereit.

Végzett hallgatóink elsősorban környezeti, terület- és településfejlesztési, valamint térinformatikai, idegenforgalmi tevékenységeket folytató vállalatoknál, intézményeknél helyezkednek el. A terület- és településfejlesztő specializáción végzett hallgatók elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (pl. járások), az önkormányzati igazgatásban (pl. megyei, vagy települési önkormányzatok), fejlesztési ügynökségeknél.

 


 


 


 

2016, Nyiregyhaza