slideshow 1

Tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

A képzés célja az iskolai nevelés - oktatás, valamint az iskolai nevelés - oktatás - szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

 

angol nyelv és kultúra tanára

 

Célunk olyan angoltanárok képzése az oktatási intézmények számára, akik magabiztosan és magas szinten birtokolják az angol nyelvet, rendelkeznek azokkal a tanári kompetenciákkal, ismerik és gyakorolják azokat a pedagógiai módszereket, melyek a megbízható pedagógus ismérvei. Kurzusaink gyakorlatorientált, használható tudást közvetítenek a nyelvhasználat, a nyelvészet, az irodalomtörténet, az országismeret, a célnyelvi civilizáció, valamint a tantárgy-pedagógia területeiről. Az angoltanár folyamatosan keresett a munkaerő piacon, az életpályamodell kiszámíthatóságot, biztos megélhetést és megbecsülést jelent végzettjeink számára.

 

biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)

 

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a biológia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, gyógyszeripari, környezetvédelmi laborokban, természetvédelemi szervezeteknél.

 

ének-zene tanár

 

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Nyíregyházi Egyetem a zenei felsőoktatási rendszer jelenleg is egyetlen helyszíne, ahol a magyar zenei hagyományok elméleti elsajátításán túl népi hangszeres képzésben is részesülnek az ének-zene tanár szakos hallgatók.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete alapján az ének-zene szakos tanár minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhet nevelő-oktató munkát.

 

fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)

 

Tanulj fizikát, mert érdekes, minden természettudománynak, minden műszaki- és egyéb alkalmazásoknak ez az alapja. Érdemes fizikatanárnak jelentkezni, mert évek óta jelentős hiány van jól képzett fizikatanárokból, ezért biztos elhelyezkedési lehetőséggel lehet számolni. A kormány is kiemelten támogatja a hiányszakmákat – így például a fizikatanár szakot választó diákokat; az ösztöndíj akár havi 75 ezer forint is lehet.

 

földrajztanár

 

Az általános iskolai földrajztanár képzés célja olyan magas szintű szaktudományi és szakmetodikai ismeretekkel rendelkező, az oktató-nevelő munkában alkotó, innovatív szerepet betöltő tanárok képzése, akik:

elsajátították a földtudományok és a társtudományok alapjait,

  • átfogó földrajzi ismeretekkel és szemlélettel rendelkeznek,
  • képesek a földrajztudományok korszerű eredményeinek befogadására, interpretálására, alkotó továbbfejlesztésére,
  • szaktudásuk mellett ismerik a geográfiához kapcsolódó informatikai rendszereket és adatfeldolgozó módszereket, modern pedagógiai és szakmódszertani ismeretekkel, széleskörű természet- és társadalomtudományi alapműveltséggel és legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
  •  

informatikatanár

 

Ha a számítógép mellett töltöd az életed nagy részét, de az idődet nem (csak) a közösségi oldalakon múlatod, hanem érdekel mondjuk a mesterséges intelligencia, a programozás, a számítógépi grafika vagy éppen a robotika, emellett erről szívesen beszélsz másoknak, elmagyarázod az infó házit a társadnak, akkor biztosan gondoltál már arra, hogy informatikatanár leszel. Vigyázat! Az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő terület, csak akkor válaszd, ha számítógép mellett töltöd az életed nagy részét, de az idődet nem (csak) a közösségi oldalakon múlatod, hanem érdekel…

 

kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)

 

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a kémia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.

 

magyartanár

 

A Nyíregyházi Egyetemen végzett magyartanárok immár 50 éve bizonyítják ország-világ előtt, hogy intézményünkben minden tekintetben versenyképes, élvonalbeli, gyakorlatközpontú képzésben részesültek. Az általános iskolai magyartanárok osztatlan képzése e hagyomány közvetlen folytatását jelenti. Osztatlan mesterszakunk okleveles általános iskolai magyartanár végzettséget biztosít.

 

matematikatanár

 

Képzeld magad el egy osztályterembe, ahol Te és tanítványaid együtt dolgoztok a mindennapi élet, a tudomány és a technika számára fontos problémákon! Képzeld magad el olyan tanítványok között, akik mindannyian sikeresek matematikából, s ez a Te munkád eredménye! Képzeld el, hogy a jövő mérnökének, közgazdászának, döntéshozójának a matematikai tudását Te alapozod meg! El tudod ezt képzelni? Ha igen, mi segítünk a megvalósításban. Magyarországon a köznevelési intézményekben 150 ezer pedagógus dolgozik, ennek kb. fele általános iskolában tanít. A matematikatanári pálya egy biztos karrier.

 

népzene- és népikultúra-tanár

 

A képzés célja – meglévő népi hangszer- vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, az alapfokú művészetoktatásban, a választott népi hangszer, népi ének, népi játékok, népi hagyományok egyéni, valamint csoportos formáiban megvalósuló tanítási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére képes tanárok képzése, akik elláthatják a népzenei együttesek vezetését, néptánccsoportok hangszeres kíséretét is.

Választható népi hangszerek: hegedű, brácsa, nagybőgő-ütőgardon, citera, tambura, koboz, tekerő, furulya, klarinét-tárogató, duda, cimbalom, harmonika.

Szakpárosítása: ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár

 

természetismeret – környezettan tanár (természettudományi gyakorlatok

 

Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a természetismeret tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.

 

testnevelő tanár

 

Az osztatlan, kétszakos tanárképzés keretében indítandó testnevelő tanár szak számos más népszerű szakkal vehető fel párban (angol nyelv és kultúra tanára, biológia, ének-zene, földrajz, matematika, természetismeret-környezettan, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára). Testnevelésből emelt szintű érettségit és alkalmassági vizsgát kell teljesítened a felvételihez. Abban az esetben azonban, ha a sport és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszak a meghirdetés során olyan tanárszakkal áll szakpárban, amelynek tekintetében az adott tanárszaknak megfelelően alapképzési szakon az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése kötelező, a közép szintű testnevelés teljesítése elégséges feltétel. 

Az osztatlan képzés keretében sokoldalú elméleti és sportági gyakorlati ismeretekre tehetsz szert. A gyakorlati tárgyak sikeres teljesítéséhez a megfelelő fizikai felkészültség mellett szükséges az alapsportágakban való jártasság. Kétszakos testnevelő tanárként nagyobb esélyed lehet a munkaerőpiacon. Az iskolák igazgatói szívesen alkalmaznak frissen diplomázott szakembereket, akik a testnevelés és sport mellett egy másik szakon is felkészült tanári diplomával rendelkeznek. A tanári pálya kiszámítható és stabil, egyre nagyobb igény mutatkozik a jól képzett, fiatal pedagógusokra.

Ha megfelelő a tanulmányi/felvételi eredményed akár Klebersberg Képzési Ösztöndíjban is részesülhetsz, a részletek a www.klik.gov.hu honlapon olvashatók.

 

történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 

A történelem szak megújult tartalommal és követelményekkel készít fel a tanári hivatás gyakorlására.

A szakmai alapozó ismeretek keretében a történettudomány társtudományait – így többek között a régészetet, a történeti földrajzot, néprajzot stb. – ismerhetik meg közelebbről a hallgatók. A szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyak elmélyült tudást adnak a nagy történeti korokról egyetemes és magyar történelmi szempontból egyaránt.

A történelemtanítás módszereivel kapcsolatos kurzusok során többek között ezekkel is foglalkozunk:

  • a modern szemléltetés eszközei;
  • különböző nem-frontális munkaformák (projektmódszer, problémaalapú tanulás, stb.), avagy nem mindig a tanár a mindentudó;
  • mire jó a Facebook a történelemórán;
  • a wikipédiától az akadémiáig, avagy hogy lesz az információból kompetencia.

Az elméleti képzés folyamatosan kiegészül tanítási gyakorlatokkal, ahol belőled is lehet “rablóból pandúr”, azaz megmutathatod, hogy szerinted hogy is kellene... Az egyetem gyakorlóiskolájában nagy tapasztalattal rendelkező szaktanárok mélyítik tovább a módszertani tudást.

A képzés során kedvező ösztöndíj-lehetőségek várnak!

 

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

 

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés vizuális-kultúra területein, magas fokú képző- és iparművészeti, művészettörténeti illetve pedagógiai tudással rendelkező, a vizuális kultúra oktatására képes tanárok képzése, akik szakmai felkészültségük alapján alkalmasak, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra, a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

2016, Nyiregyhaza