Részletes szakleírások és a felvételi tudnivalók a Hallgatói Szolgáltató Központ aloldalán is elérhetőek. További információk: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 

 

 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzés BSc (nappali, levelező)

   

  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   
  A végzett szakemberek alkalmasak a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában beosztott gépészmérnöki feladatok ellátására. Vállalkozóként képesek termelési, fejlesztési és tanácsadási szolgáltatások végzésére, a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére, irányítására. 2016. szeptemberétől duális képzési formában is indul a szak.

 
 
 • Mezőgazdasági mérnöki BSc (nappali, levelező)
     
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   
  Az agrármérnökök a megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, műszaki és gazdasági ismereteik birtokában alkalmasak az agrárágazat mérnöki feladatainak ellátására. A gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képesek a mezőgazdasági termelési, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és tanácsadási feladatok végzésére. 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
 

 • Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök [mezőgazdasági gépészeti] FOSZK (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   
  Az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban a versenyképesség megtartásához elengedhetetlen a megfelelő technológiai háttér biztosítása.
  A mezőgazdasági gépészmérnök-asszisztens alkalmas
  a) a mezőgazdasági gépbeszerzési feladatok előkészítésében és megvalósításában való közreműködésre;
  b) a gépjavítási és karbantartási feladatok szervezésére és irányítására, valamint a hibalehetőségek feltárására és elhárítására;
  c) a feladatok részfeladatokra bontására, felelősök állítására;
  d) szárító- és takarmánykészítő üzemek szervezésére és irányítására;
  e) gépészeti technológiák fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására, a technológiai folyamatok felügyeletére;
  f) az előállított termékek értékesítésének szervezésére és ellenőrzésére.

 

 • Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   
  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak kidolgozásában; tervezik, szervezik és irányítják a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a pénzügyi döntés-előkészítésben.
   


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK
 

 • Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   

  A végzett mérnökök rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás, vidéki gazdaság részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozására és menedzselésére.
   
   
 • Élelmiszeripari minőségügyi
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet
   
  Az élelmiszeripari minőségügyi szakemberek képesek az élelmiszer feldolgozással foglalkozó termelő és szolgáltató vállalatoknál az élelmiszeripari minőségüggyel összefüggő feladatok megoldására, továbbá rendelkeznek azokkal az élelmiszertechnológiai, műszaki, minőség- és emberi erőforrás menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy élelmiszer-feldolgozó vállalat komplex minőségbiztosítási rendszerének a kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.
   

 


 

  További információ: www.nye.hu/felvi

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

 • Andragógia MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Társadalom- és Kultúratudományi Intézet
   

  A 4 féléves képzési idő alatt olyan szakembereket képzünk, akik felkészültek a felnőttképzési intézmények irányítási, stratégiai, tervezési feladatainak teljes körű ellátására. A képzés tartalmának kialakításakor arra törekedtünk, hogy hallgatóink a munkaerőpiac által keresett ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek. Oktatási módszerek közül jellemzően a csoportos tanulás metodikáját alkalmazzuk. Végzett hallgatóink helyi önkormányzatoknál, állami intézményekben, iskolarendszeren kívül felnőttképző intézményben látnak el vezetői, szervezői feladatokat.

 


 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

A képzés célja az iskolai nevelés – oktatás, valamint az iskolai nevelés – oktatás – szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
 
 

 • Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  A képzésért felelős egység: Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Angol Nyelv- és Kultúra Intézeti Tanszékének gondozásában általános iskolai angol nyelv és kultúra tanárszakra lehet jelentkezni a számos szakpárban. A képzés nappali képzési formában indul, a képzési idő 10 félév, a kétszakos általános iskolai tanári oklevél megszerzéséhez összesen 300 kredit szükséges, ebből az angol nyelvfejlesztéshez, nyelvészethez, alkalmazott nyelvészethez, kultúrához, irodalomhoz köthető stúdiumok 100 kreditértéket tesznek ki.
   
   
 • Magyartanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  A képzésért felelős egység: Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet A Nyíregyházi Főiskolán végzett magyartanárok immár 50 éve bizonyítják ország-világ előtt, hogy intézményünkben minden tekintetben versenyképes, élvonalbeli, gyakorlatközpontú képzésben részesültek. Az általános iskolai magyartanárok osztatlan képzése e hagyomány közvetlen folytatását jelenti. Szakpárként választható például az angol, a történelem, az ének-zene, az informatika, a rajz és vizuális kultúra. Osztatlan mesterszakunk okleveles általános iskolai magyartanár végzettséget biztosít
   
   
 • Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Az általános iskolai tanárképzés megújult tartalommal és követelményekkel készíti fel a hivatás gyakorlására a jelentkezőket, akiket állami finanszírozású helyek és kedvező ösztöndíj feltételek várnak. A szakmai alapozó ismeretek keretében a történettudomány társtudományait – a régészetet, a történeti földrajzot, néprajzot – ismerhetik meg közelebbről a hallgatók. A szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgyak elmélyült tudást adnak a nagy történeti korokról egyetemes és magyar történeti szempontból egyaránt. A nyolc félév során a történelemtanítás elméleti és gyakorlati alapjain kívül megismerkedünk>a modern szemléltetés eszközeivel;>különböző nem-frontális munkaformákkal (projektmódszer, problémaalapú tanulás stb.), avagy nem mindig a tanár a minden-tudó;>mire jó a Facebook a történelemórán;>a wikipédiától az akadémiáig, avagy hogy lesz az információból kompetencia.Az elméleti képzés folyamatosan kiegészül tanítási gyakorlatokkal, ahol belőled is lehet “rablóból pandúr”, azaz megmutathatod, hogy szerinted hogy is kellene….
  Az egyetem kiváló, Eötvös József nevét viselő gyakorlóiskolájában nagy tapasztalattal rendelkező szaktanárok mélyítik tovább a módszertani tudást.

 


 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Kreatív írás
   
  A szakirányú továbbképzési szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétű felhasználására a kommunikáció és az írott média területén.
   
   
 • Óvodás és kisiskoláskori idegen nyelvi kommunikátor
   
  A képzés célja olyan idegen nyelvi kommunikátorok képzése, akik a megjelölt három nyelven (angol vagy német, vagy francia) megértik és használják a gyakoribb mindennapi kifejezéseket, munkájukat megbízható idegennyelv-ismeret, és az óvodás- illetve kisiskoláskorúakkal kommunikációra képes idegennyelv-használat jellemzi, különös tekintettel a 3-8 éves korosztály nyelvhasználatára.

   


  További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Gépészmérnöki alapképzés BSc (nappali, levelező) 
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A természettudományi alapokkal rendelkező műszaki szakemberek gépészmérnökké válva alkalmasak gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek tervezésére, gépi technológiai műveletek szakszerű irányítására és végrehajtására, minőségirányítási rendszerek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére. 2016. szeptemberétől duális képzési formában is indul a szak.
   
   
 • Járműmérnöki alapképzés BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  Az alapképzési szakon végzett járműmérnökök képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai feladatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy-és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve látják el.
   
   
 • Közlekedésmérnöki alapképzés BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A közlekedésmérnökök alkalmasak a közlekedési, szállítási és logisztikai folyamatok tervezésére, előkészítésére, működtetésére és irányítására, a kapcsolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására. Megválasztják, fenntartják és üzemeltetik a közlekedési ágazat gépeit és eszközeit. Az alapszakon belül választható a műszaki logisztika, a légiközlekedési műszaki és a légiközlekedési hajózó szakirány. 2016. szeptemberétől duális képzési formában is indul a szak.
   


MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

 


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Energetikai szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 

   
  A képzés célja: olyan felsőfokú energetikai szakemberek képzése, akik a felsőfokú természettudományi, agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnökképzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek az energiatermelő, energiaellátó, valamint energiaszállító és tároló tevékenységet folytató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél energiatermeléssel és energiaellátással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az energiatermelés, energiaellátás, energiaszállítás és energiatárolás szakterületein a gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.
   
   
 • Gumiipari technológiai
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A gumiipari technológiai szakmérnökök képesek a termelő vállalatoknál a gumi- és abroncsgyártással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, gumiipari technológiai ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati technológiai rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.
   
   
 • Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A képzés célja: olyan felsőfokú környezet- és vízgazdálkodási szakemberek képzése, akik a felsőfokú agrár és műszaki graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a környezetgazdálkodási, vízgazdálkodási tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál, felügyelőségnél, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál és non-profit szervezeteknél a környezetgazdálkodással és vízgazdálkodással összefüggő integrált feladatok megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális mérnöki, projektmenedzsmenti ismeretekkel, amelyek szükségesek az ipari és mezőgazdasági szakterületeken a környezet- és vízgazdálkodás gyakorlati feladatainak elvégzéséhez.
   
   
 • Közlekedésmérnöki alapképzés [járműgépészeti szakirány]
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A felsőfokú végzettségű szakemberek, a megszerzett mérnöki ismereteik birtokában képesek a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására és a repülőgépek üzemeltetésével, karbantartásával, a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos teendők végzésére.
   
   
 • Közlekedésmérnöki alapképzés [légiközlekedési hajózó szakirány]
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A végzett szakemberek a megszerzett mérnöki ismereteik birtokában képesek a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására és a repülőgépek üzemeltetésével, karbantartásával és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos teendők végzésére.
   
   
 • Minőségirányítási szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A minőségirányítási szakemberek képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a minőségirányítással összefüggő feladatok megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, minőségirányítási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati minőség-menedzsment rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez.
   
   
 • Munkavédelmi szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
   
   
 • Munkavédelmi
    
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. A képzés során jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására.
   

 • Műszaki logisztikai szakmérnök
   
  A képzésért felelős egység: Műszaki és Agrártudományi Intézet 
   
  A műszaki logisztikai szakmérnökök képesek és alkalmasak a korszerű logisztikai rendszerek bevezetésének előkészítésére, a logisztikai szervezetek irányítására, fejlesztésére, a logisztikai tevékenységek speciális feladatainak ellátására, a z üzemi vállalati logisztikai folyamatok elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására, a logisztikai technológiákban alkalmazott gépek, berendezések üzemeltetésének irányítására, műszaki fejlesztési feladatok ellátására.
   
   

  További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Gazdálkodási és menedzsment BA (nappali, levelező)

   
  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet
   
  E szak keretében az intézmények és az üzleti élet legfontosabb területeire képezzük az okosan gazdálkodó, gyakorlathoz is értő szakembereket. Hallgatóink közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére. Hallgatóink közigazgatási, logisztikai, pénzintézeti, piactervezési és vállalkozásszervezési specializációk közül választhatnak, a képzés 7. félévében pedig egybefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

  2016 szeptemberétől duális képzési formában is indul a szak.
   
   

 • Turizmus-vendéglátás BA (nappali, levelező)
   

   A képzésért felelős egység(ek): Gazdálkodástudományi Intézet, Turizmus és Földrajztudományi Intézet

   
  Célunk olyan gyakorlati turisztikai és gazdaságtudományi ismeretekkel rendelkező, idegen nyelvet beszélő szakembereket képzése, akik képesek a turizmus és a vendéglátás piacán működő vállalkozások alapítására, vezetésére, működtetésére és az élményorientált turisztikai szolgáltatások menedzselésére.A turizmus az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ág Magyarországon, mely a válság ellenére is töretlenül fejlődik, így folyamatos igény van jól képzett szakemberekre. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megismerni a turizmus főbb jellemzőit, szállodákban, utazásszervezésben, vendéglátásban, légitársaságnál, konferencia- vagy rendezvényszervező cégnél akarnak dolgozni, kíváncsiak a világra és szívesen kipróbálnák magukat külföldön, szeretnek utazni, emberekkel foglalkozni, dinamikus, változatos feladatokra vágynak és élvezik a szakmai kihívásokat.

  A 7 félévből álló képzés során hallgatóink a turisztikai tárgyak mellett – idegenforgalom, utazásszervezés desztinációmenedzsment, gasztronómia – gazdaságtudományi kurzusokon is részt vesznek. A képzés szerves része az utolsó féléves szakmai gyakorlat.


 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 • Gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] FOSZK (nappali)

   
  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet

   
  A 4 féléves Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik vállalatoknál, gazdasági-pénzügyi szervezeteknél kívánnak elhelyezkedni és az ehhez szükséges közgazdasági ismereteket kívánják megszerezni. A hallgatók a képzés első három félévében elméleti ismereteket szereznek a közgazdaságtan, menedzsment, pénzügy, számvitel, marketing kurzusokon, majd az utolsó félévet gyakorlati helyszínen töltik.
   
   

 • Turizmus-vendéglátás [turizmus] FOSZK (nappali)

   
  A képzésért felelős egység: Turizmus és Földrajztudományi Intézet
   
  A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A hallgatók a képzés elméleti féléveiben egyrészt megismerik a turizmus, utazás-szervezés, vendéglátás, gasztronómia területeit, másrészt olyan gazdasági, vállalkozás-szervezési, pénzügyi ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek lesznek felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.


 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Település- és területfejlesztési menedzsment
   
  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet 
   
  A szakirányú továbbképzésen oklevelet szerzett személy a képzettség birtokában képes komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállítására, az európai, valamint a kistérségi és települési integrációval együtt járó szakfeladatok ellátására és irányítására.
   
   
 • Mérnök-közgazdász [főiskolai]   A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet

   
  A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes a módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására, valamint a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket is ismerik és tudják kezelni.
   
   

 • Pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász

   
  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet
  A szakirányú képzésen oklevelet szerzett személy e képzettség birtokában képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában, tervezésében, különös tekintettel az a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira. Alkalmazni tudják a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit.
   
   

 • Regionális szakközgazdász
   

  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet 
   
  A szakirányú képzésen oklevelet szerzett személy e képzettség birtokában képes felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok hátterét, összefüggéseit, a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes régiók működésére. Átlátja a régiók helyét és szerepét a gazdaságban. Alkalmazni tudja a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti- és technikai ismereteit, hatékonyan érvényesíti saját régiójának álláspontját és érdekeit.
   
   

 • Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens  
   
  A képzésért felelős egység: Gazdálkodástudományi Intézet  
   
  A képzettség birtokában a gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas pénzügyi-adózási ellenőrzést folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására, pénzügyi és adózási ellenőrzési tervek és programok készítésére, a bűncselekmények bizonyítási eljárásainak lefolytatására, a bírósági eljárásban történő hatékony részvételre.

  További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Képalkotás BA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Vizuális Kultúra Intézet 
   
  Az alapképzésben végzett hallgató művészeti, rajzi, színelméleti, esztétikai és a festőmesterség elméleti és gyakorlati ismereteivel rendelkezik. Önállóan tervez és kivitelez képi kompozíciókat.

  Hallgatóink a képzés ideje alatt két hetes művésztelepi gyakorlaton és egy hét időtartamban európai szakmai tanulmányúton vesznek részt. A művészettörténeti tanulmányutat jellemzően Olaszországban (Róma, Firenze, Padova) Hollandiában (Amszterdam, Hága) vagy Németországban (Düsseldorf ) teljesítik. A képi ábrázolás alapképzés festészet szakirányán a hagyományos festészeti és grafikai technikák elsajátításán túl lehetőség van megismerkedni a legújabb álló- és mozgóképes képkészítés alapjaival is. A képzés három éve alatt szerzett művészettörténeti és szakelméleti ismeretek segítenek tájékozódni a vizuális kultúra különböző területein, a kreatív gyakorlati, rajzi, grafikai és festészeti órákon pedig bemutatjuk a képzőművészeti alkotás mechanizmusának ismert módszereit.

  Az alapképzésben végzett hallgatók intézményünkben tanár mesterszakon vizuális és környezetkultúra szakképzettségen folytathatják tanulmányaikat.
   
   


MESTERKÉPZÉSI SZAKOK 

 


OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

A képzés célja az iskolai nevelés – oktatás, valamint az iskolai nevelés – oktatás – szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
 

 • Ének-zene tanár O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  A képzésért felelős egység: Zenei Intézet 
   
  Az OSZTATLAN, KÉTSZAKOS KÉPZÉSBEN résztvevő hallgatók olyan ének-zene tanárokká válhatnak, akik minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhetnek nevelő-oktató munkát. A 2016/17-es tanévtől kezdődően az alábbi szakpárosítások érhetők el:angol nyelv és kultúra tanára – ének-zene tanárének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanármagyartanár – ének-zene tanár testnevelő tanár – ének-zene tanár történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – ének-zene tanár
   
   
 • Népzene-és népikultúra-tanár O (nappali)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Zenei Intézet 
   
  A képzés célja – meglévő népi hangszer- vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, az alapfokú művészetoktatásban, a választott népi hangszer, népi ének, népi játékok, népi hagyományok egyéni, valamint csoportos formáiban megvalósuló tanítási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére képes tanárok képzése, akik elláthatják a népzenei együttesek vezetését, néptánccsoportok hangszeres kíséretét is. Választható népi hangszerek: hegedű, brácsa, nagybőgő-ütőgardon, citera, tambura, koboz, tekerő, furulya, klarinét-tárogató, duda, cimbalom, harmonika. Szakpárosítása: ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár
   
   
 • Rajz- és vizuáliskultúra-tanár O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)

   
   


  További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Programtervező informatikus BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Matematika és Informatika Intézet 
   
     A programtervező informatikus szakos hallgatók jellemzően már a képzés ideje alatt “elkelnek”, munkát találnak. A jó programozó számtalan kiváló munkahely közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak vagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését. Képesek Web-programozásra, multimédiás alkalmazások, hardver és szoftver rendszerek tervezésére, létrehozására, működtetésére.
     A szakon elsősorban szoftverfejlesztő szakemberek képzése folyik, a hallgatók az ehhez szükséges elméleti, módszertani, technológiai ismereteket szerzik meg. Az alapozás matematikai és természettudományos képzésből áll, ezt követi az oktatás gerincét alkotó szakmai tudásanyag átadása. Olyan tárgyakra kell itt gondolni, mint a szoftvertechnológiai modul részét képező ismeretek: programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, alkalmazások fejlesztése; a rendszertechnikai modulhoz tartozó számítógép-architektúrák, operációs rendszerek vagy az információs rendszerek modul keretében tárgyalt, az adatbázisok tervezésével, megvalósításával kapcsolatos ismeretek.
   


   

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK


OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

   A képzés célja az iskolai nevelés – oktatás, valamint az iskolai nevelés – oktatás – szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
 

 • Informatikatanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Ha a számítógép mellett töltöd az életed nagy részét, de az idődet nem (csak) a közösségi oldalakon múlatod, hanem érdekel mondjuk a mesterséges intelligencia, a programozás, a számítógépi grafika vagy éppen a robotika, emellett erről szívesen beszélsz másoknak, elmagyarázod az infó házit a társadnak, akkor biztosan gondoltál már arra, hogy informatikatanár leszel. Vigyázat! Az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő terület, csak akkor válaszd, ha számítógép mellett töltöd az életed nagy részét, de az idődet nem (csak) a közösségi oldalakon múlatod, hanem érdekel…
   


   

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 • Programtervező informatikus [fejlesztő] FOSZK (nappali)
   
  A képzésért felelős egység: Matematika és Informatika Intézet 
   
  Programtervező informatikus asszisztens hallgatóink képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében.
   
  Hallgatóink már az oktatás ideje alatt “elkelnek” a munkaerőpiacon, a jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat. Miért? Mert megfelelő ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy programokat írjanak, vagy fejlesszenek. Elsajátítják az algoritmusok tervezését, elemzését. Képesek a Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére.

 

 


További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Sportszervező BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Testnevelés és Sporttudományi Intézet 
   
  Az alapképzési szakon szerzett közgazdasági és sporttudományi ismeretek birtokában a hallgatóknak jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak országos és helyi sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál, mint szakmai ügyintézők vagy vezetők.Nagyon népszerű a sportszervező alapképzésünk. Az oktatás ideje alatt elméleti és sportági gyakorlati oktatásban részesülsz, éppen ezért a sportos múlt, a jó fizikai erőnlét hasznos, de a közgazdasági-  számviteli ismeretek miatt fontos, hogy matematikából is felkészült legyél. A diploma megszerzése után egyesületeknél, sportszervezeteknél, rendezvényszervező cégeknél, sportigazgatási szerveknél vezetői, koordinálói, szervezői tevékenységet láthatsz el.
   
   
 • Testnevelő-edző BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Testnevelés és Sporttudományi Intézet 
   
  Ha a testnevelő-edző képzés mellett döntesz, hat féléves tanulás vár rád. A pedagógiai, pszichológiai, biológiai-egészségügyi ismeretek mellett hangsúlyos szerepet kap az egyes sportágak (labdajátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok) elméleti és gyakorlati ismeretanyaga. Lényeges, hogy a képzés az említett sportágakból gyakorlatban teljesítendő követelményeket állít, ezért elengedhetetlen a fizikai fittség, a jó kondíció. A legjobb, ha valamilyen sportágat, szervezett keretek között – egyesületben vagy klubban – már hosszabb ideig űztél vagy jelenleg is űzöl.  Végzett testnevelő-edzőként több irányban is elhelyezkedhetsz, edzőként az élsport- vagy a szabadidősport területén. Legyen az egy edzőterem, szabadidő-központ vagy egy sportegyesület, edzőre mindig szükség van. Megfelelő sportági előképzettséggel akár versenybírói, játékvezetői feladatok ellátására is alkalmassá válhatsz. Sporttáborok, sportturisztikai programok szervezése is egy olyan szakterület, ahol számítanak rád.
   
   


MESTERKÉPZÉSI SZAKOK
 

 


 

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
 

A képzés célja az iskolai nevelés – oktatás, valamint az iskolai nevelés – oktatás – szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

 • Testnevelő tanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK
 

 • Iskolai sportkör tartására képzett szakember
   
  A képzésért felelős egység: Testnevelés és Sporttudományi Intézet 
   
  A képzés célja hogy a szakon végzettek a megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik birtokában alkalmassá váljanak arra, hogy a közoktatás1-8. osztályában iskolai sportkör tartására képzett szakemberként bekapcsolódhassanak a mindennapos testnevelés délutáni feladatainak ellátásába. Szerezzenek kompetenciákat a tanulók természetben vagy teremben végzett játék és sportfoglalkozásaik szervezésére és vezetésére, váljanak alkalmassá a különböző eégszségközpontú elvárások munkafeladatainak ellátására. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
   
   
 • Fitness terápia
   
  A fitness terapeuták képesek és alkalmasak a helytelen életmód következtében kialakuló egészségkockázati tényezők felismerésére, a feszültségekkel teli életmód betegségek kialakulásának megelőzésére, az egyén egészségi állapotának felmérésére, és a terhelhetőségi szintjének megállapítására, egyéni és csoportos preventív és korrekciós mozgásprogram összeállítására és vezetésére az élet különböző területein.
   
   
 • Outdoor programvezető
   
  A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személyek képesek legyenek a megszerzett ismeretek, képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az outdoor programvezetői munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Képesek az emberek kultúrált szabadidő eltöltésének segítésére és a különböző egészségközpontú szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. A képzés olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el, amelyek az outdoor programszervezői tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti az outdoor programvezetőt.
   
   
 • Sportanimátor
   
  A szakirányú képzésben oklevelet szerzett személyek képesek legyenek a képzés befejeztével sportanimátorként a munkaerő piacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak szállodák, wellness hotelek, egészségközpontok, gyógyfürdők alkalmazásában mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és levezetésére, szabadidősport és rekreációs programszervező, sportmenedzser, sportanimátori munkakörök betöltésére.
   
   
 • Személyi edző
    
  A képzésért felelős egység: Testnevelés és Sporttudományi Intézet 
   
  A felsőfokú személyi edző szakemberek a felsőfokú graduális képzésben a testnevelés és sport műveltségterületen megszerzett ismereteik képességeik és készségeik birtokában alkalmasak egyéni és csoportos edzések vezetésére, személyre szabott edzésterv készítésére, termi és szabadtéri edzések megszervezésére és lebonyolítására, teremedzői feladatok ellátására, élsportolók speciális felkészítésére. Ismereteik birtokában a végzettek az egészséges életmód követőivé válnak, jól ismerik az emberi test felépítését, működését, a táplálkozás és testsúlyszabályozást, így a legkorszerűbb életmód és életvezetési tanácsokkal látják el tanítványaikat.
   
  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

   
   


További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Biológia BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Környezettudományi Intézet 

  Célunk, hogy diákjainkból gyakorlatorientált szakemberek váljanak, akik a labor- és terepmunkában egyaránt megállják helyüket.
   
  Bioanalitikus specializáció ismeretek birtokában képes leszel mikrobiológiai, egészségügyi, élelmiszeripari laboratóriumok feladatainak ellátására.
   
  Az ökológus specializáció elvégzése után pedig nem okoz majd gondot az ökológia, a hidrobiológia, a természetvédelem területein terepi és laboratóriumi felméréseket megtervezni, elvégezni és kiértékelni.
   
  A természettudományos szakok az állam részéről támogatottak.
   
  Elhelyezkedhetsz: egészségügyi gyógyszeripari, környezetvédelmi, vízügyi és minőség ellenőrző laborokban, természetvédelmi szervezeteknél.
   
   

 • Földrajz BSc (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Turizmus és Földrajztudományi Intézet 
   
  A képzésben résztvevők elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat. Hallgatóink alkalmassá válnak a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására, valamint a környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására. A képzés gyakorlatias, széleskörű földrajzi és turisztikai ismereteket biztosít.
   
  Hallgatóink az alábbi specializációkból választhatnak:

  • Az idegenforgalmi specializáció keretében megismerika turizmus földrajzi adottságait, társadalmi szerepét.
  • A terület- és településfejlesztő specializációban elsajátítják a terület- és településfejlesztés módszereit.

   
  Végzett hallgatóink elsősorban környezeti, terület- és településfejlesztési, valamint térinformatikai, idegenforgalmi tevékenységeket folytató vállalatoknál, intézményeknél helyezkednek el.
   


   

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

 •  

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

   A képzés célja az iskolai nevelés – oktatás, valamint az iskolai nevelés – oktatás – szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a szakképzettség szerinti tantárgytanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket,alkalmasak a szakképzettség szerinti tantárgy tanítási – tanulási folyamatának tervezésére szervezésére, irányítására a tanulók tantárgyi műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
 
 

 • Biológiatanár [egészségtan] (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a biológia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, gyógyszeripari, környezetvédelmi laborokban, természetvédelemi szervezeteknél.
   
   
 • Fizikatanár [természettudományos gyakorlatok] (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Tanulj fizikát, mert érdekes, minden természettudománynak, minden műszaki- és egyéb alkalmazásoknak ez az alapja. Érdemes fizikatanárnak jelentkezni, mert évek óta jelentős hiány van jól képzett fizikatanárokból, ezért biztos elhelyezkedési lehetőséggel lehet számolni. A kormány is kiemelten támogatja a hiányszakmákat – így például a fizikatanár szakot választó diákokat; az ösztöndíj akár havi 75 ezer forint is lehet.
   
   
 • Földrajztanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)

  Az általános iskolai földrajztanár képzés célja olyan magas szintű szaktudományi és szakmetodikai ismeretekkel rendelkező, az oktató-nevelő munkában alkotó, innovatív szerepet betöltő tanárok képzése, akik:

  • elsajátították a geotudományok és a társtudományok alapjait,
  • átfogó földrajzi ismeretekkel és szemlélettel rendelkeznek,
  • képesek a földrajztudományok korszerű eredményeinek befogadására, interpretálására, alkotó továbbfejlesztésére,
  • szaktudásuk mellett ismerik a geográfiához kapcsolódó informatikai rendszereket és adatfeldolgozó módszereket, modern pedagógiai és szakmódszertani ismeretekkel, széleskörű természet- és társadalomtudományi alapműveltséggel és legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
    
    
 • Kémiatanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak természettudományos gondolkodásmód kialakítására, a kémia tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.
   
   
 • Matematikatanár (általános iskolai) O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Képzeld magad el egy osztályterembe ahol Te és tanítványaid együtt dolgoztok a mindennapi élet, a tudomány és a technika számára fontos problémákon! Képzeld magad el olyan tanítványok között, akik mindannyian sikeresek matematikából, s ez a Te munkád eredménye! Képzeld el, hogy a jövő mérnökének, közgazdászának, döntéshozójának a matematikai tudását Te alapozod meg! El tudod ezt képzelni? Ha igen, mi segítünk a megvalósításban. Magyarországon a köznevelési intézményekben 150 ezer pedagógus dolgozik, ennek kb. fele általános iskolában tanít. A matematikatanári pálya egy biztos karrier.
   
   
 • Természetismeret-környezettan tanár O (érettségi után, csak szakpáros képzésben, lásd: osztatlan tanárképzés)
   
  Célunk, hogy diákjainkból elhivatott, széles látókörű pedagógusok váljanak, akik alkalmasak környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a természetismeret tantárgy tanítási- tanulási folyamatának irányítására. Miért érdemes? Mert leendő munkád változatos lesz, kreativitásodat kiaknázhatod. Mert elhelyezkedési lehetőségeid széles körűek és élvezheted a szünidők szabadságát. Elhelyezkedhetsz: Magyarország általános iskoláiban, továbbá egészségügyi élelmiszeripari, agrokémiai, növényvédelmi gyógyszeripari, környezetvédelmi és minőségellenőrző laborokban.
   


   

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Környezettudományi és biztonsági menedzser
   
  A környezettudományi és biztonsági menedzser szakon végzettek az elsajátított kompetenciák és tudáselemek birtokában alkalmasak az emberi környezetben lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére, kezelésére, a környezet- és biztonságtudományi elméletek, elvek gyakorlati alkalmazására, a közigazgatási, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatások környezetre gyakorolt hatásainak ismeretében terepi és laboratóriumi vizsgálatok végzésére, alkalmazói szintű kutatások tervezésére, lebonyolítására.
   
   

 


További információ: www.nye.hu/felvi

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

 • Szociálpedagógia BA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 
   
  A szociálpedagógus hallgatókat felkészítjük a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáinak komplex kezelésére. A szakon végzettek elsősorban oktatási-nevelési intézmények és a szociális ellátórendszer, munkaügyi központok, non-profit jellegű intézmények, civil, társadalmi és vallási szervezetek munkatársaiként helyezkednek el.
   

 

 • Kommunikáció és médiatudomány
   
  A képzésért felelős egység: Társadalom- és Kultúratudományi Intézet 
   
  A társadalomtudományi képzési területhez tartozó kommunikáció és médiatudomány alapszak célja diplomás kommunikációs szakemberek képzése az üzleti- és a tömegkommunikáció különböző területeire. A három éves oktatás során a hallgatók szakirány választásuknak megfelelően megismerik a hagyományos és az elektronikus média működését, továbbá az online kommunikáció rendszerét, alkalmassá válnak hírszerkesztői, riporteri valamint internetes tartalomfejlesztői feladatok ellátására.  Tanulmányozzák a szervezeti és üzleti kommunikáció világát, gyakorlati jellegű ismereteket szereznek a reklám- és marketingtervezés, valamint az intézményi-vállalati sajtókapcsolatok területein, elsajátítják a meggyőző kommunikáció valamint a nyilvános szereplés alapvető fortélyait. A megszerzett ismeretek és a szakmai képesítés széles körű elhelyezkedési lehetőséget kínál az országos és helyi médiában, önkormányzatoknál, közigazgatási intézményekben, civil szervezetekben valamint a vállalati szektorban.
   


MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

 • Nemzetközi tanulmányok MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Társadalom- és Kultúratudományi Intézet 
   
  A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése.Hallgatóink tárgyi tudása, magas szintű idegennyelvi ismerete alkalmassá teszi őket nemzetközi viszonyok elemzésére, diplomáciai és EU-s kapcsolatok szakértői feladatainak ellátására.Végzett hallgatóinkat kreatív, önállóan gondolkodni tudó szakemberként főként multinacionális cégek, civil szervezetek, nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező vállalatok, Európai Uniós pályázatok írásával, megvalósításával foglalkozó szervezetek keresik és alkalmazzák.


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács
   
  A képzésért felelős egység: Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
   
  A szakirányú továbbképzés célja a szakmai nyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

 

 


További információ: www.nye.hu/felvi

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK
 

 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
 

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 
    
  Célunk olyan szakemberek képzése, akik az újszülöttek, a csecsemők és a kisgyermekek gondozását és fejlesztését végzik. A megszerzett gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését. Végzett hallgatóink gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok ellátására válnak alkalmassá a 0-3 éves korosztály nevelésére létrehozott intézményekben.
    
   
 • Óvodapedagógus  alapképzési  szak

   

  A képzésért felelős egység: Tanítóképző Intézet

   

  Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: Óvodapedagógus

   

   Az alapképzési szak képzési célja: A képzés célja óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.
  Az óvodapedagógus szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. Az alkalmassági vizsga követelményei megegyeznek a tanító alapképzési szak követelményeivel.
   
   

 • Tanító BA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység: Tanítóképző Intézet 
   
  A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: Tanító


  A tanító szak célja:
  Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.

  A hallgatónak a tanulmányai megkezdésekor kötelező egy műveltségterületet választania. Ez lehet a Magyar nyelv és irodalom vagy az Ember és társadalom vagy a Matematika vagy a Vizuális nevelés. A szak nagy hangsúlyt helyez az elmélet és a gyakorlat egységének a megvalósítására. A tanítóképzés erősen gyakorlatorientált, a tanító szakos hallgatók csoportos és egyéni tanítási gyakorlatokon vesznek részt az egyetem gyakorlóiskolájában, a 8. félévben pedig 8 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítenek külső (városi vagy vidéki) iskolákban.

  A diploma megszerzése után a hallgatóinknak lehetőségük van a neveléstudományi mesterszakon folytatni tanulmányaikat.

   


   
 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
   

 


DIPLOMA UTÁNI KÉPZÉSEK

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK
 

 • Pedagógiatanár MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
   
  Hallgatóinkat felkészítjük az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. A mesterképzés nagy hangsúlyt fektet a tanári kompetenciák fejlesztésére, megismerteti a neveléstudomány, a pszichológiai kutatások legújabb eredményeit és azok alkalmazhatóságának gyakorlatát. Erősíti a pedagógiai hivatás iránti elkötelezettséget, a hallgatók együttműködő készségét és lehetőséget ad az új információs és kommunikációs technikák elsajátítására is.
   
  Pedagógiatanári diplomával középiskolában, illetve a felsőoktatásban nyílik lehetőség a pedagógiai tárgyak oktatására. Hallgatóinkat felkészítjük arra is, hogy a közoktatási intézményekben csoportos foglalkozásokat vezessenek, a pedagógiai szaktanácsadás munkájában vegyenek részt, önálló iskolai és osztálytermi kutatások megszervezésével és lefolytatásával javítsák a tanítás hatékonyságát. A pedagógiatanár hallgatók alkalmasak az oktatás innovációját szolgáló pedagógusi és nem pedagógusi munkakörben végzendő feladatok ellátására is (pl. pedagógiai szolgáltatás, igazgatás, szakmai irányítás-vezetés).
   
   
 • Tanári mesterszak ének-zene tanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Zenei Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan iskolai ének-zene tanárok képzése, akik magas fokú zenei és pedagógiai tudásuk birtokában alkalmasak a közoktatás zenei kulturális területein az ének-zene oktatására valamint – karvezetői felkészültségük alapján – az iskolai kórusmunka vezetésére és az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
   
  Utoljára 2016. szeptemberi kezdéssel, az ének-zene alapszakos képzést követően, a hallgatók kettő/három, illetve öt féléves tanári mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat.
   
  A Nyíregyházi Főiskola a zenei felsőoktatási rendszer jelenleg is egyetlen helyszíne, ahol a magyar zenei hagyományok elméleti elsajátításán túl népi hangszeres képzésben is részesülnek az ének-zene tanár szakos hallgatók. Az itt végzettek a magyar népzenére épülő iskolai ének-zenetanítás elkötelezett képviselőivé válhatnak.
   
   
 • Tanári mesterszak fizikatanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Műszaki és Agrártudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  Nagyon nagy a kereslet az okleveles fizikatanárok iránt.A mesterszakot elvégzők a közoktatás 6-12 osztályában jogosultak a fizika tantárgy oktatására általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben.Az intézményünkben diplomát szerzett hallgatók magas szintű alaptudással, korszerű természettudományos szemléletmóddal, matematikai és informatikai ismeretekkel rendelkeznek.
   
   
 • Tanári mesterszak földrajztanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton szerzett ismeretekre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a földrajzi szakterület ismereteinek bővítése, a földrajzi és természettudományi gondolkodás elmélyítése, a pedagógiai készségek fejlesztése. Hallgatóinkat felkészítjük a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási módszerek, pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok eredményes megoldására, alkalmazására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
   
   
 • Tanári mesterszak informatikatanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Matematika és Informatika Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A Nyíregyházi Főiskola legnépszerűbb képzése a pedagógusképzés, minden harmadik felvett hallgató erre a területre jelentkezik. A siker oka elsősorban a diplomások számára hirdetett tanári mesterképzés, amelyre többek között az alapszakon végzettek, illetve korábbi főiskolai szintű tanári diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzést befejezők a diplomával egyetemi végzettséghez jutnak.
   
  A közoktatásban az informatika az egyik legfontosabb tantárgy, ezért az informatikatanári diplomával való elhelyezkedés nagyon kedvező.A képzés célja, hogy felkészítse a leendő tanárokat:

  • az informatika tantárgy oktatására a közoktatás 5-12. évfolyamán, a szakképzésben, felnőttoktatásban.
  • informatika tárgyból közép és emelt szinten érettségiztetésre, informatikusi középfokú szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatására
  • pedagógiai kutatási és tervezési feladatok megoldására
  • iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátására.
    
    
 • Tanári mesterszak kémiatanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Környezettudományi Intézet,Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
   
  A kémia az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány, emiatt elengedhetetlenül fontos a közoktatásban dolgozó kémiatanárok továbbképzése.
   
  Ezért kiemelkedő szerepet szánunk a szakmai ismeretek felfrissítésének. Az elmúlt évtizedek legfontosabb eredményeinek értelmezése mellett bemutatjuk, hallgatóinkkal megismertetjük a kémiatanítás korszerű módszereit és alkalmazásuk speciális lehetőségeit. Célunk a kémia megszerettetésére szakmailag és módszertanilag felkészült tanárok képzése.
   
   
 • Tanári mesterszak környezettan tanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Környezettudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.Célunk olyan elhivatott, széles látókörű természettudományos területen dolgozó pedagógusok képzése, akik tanulmányaik során korszerű szakmai és pedagógiai, pszichológiai ismereteket szereznek. Ezáltal munkájukat hatékonyabbá tehetik, szakmájuk presztízsét emelik. Célunk eléréséhez egyedülállóan modern laboratóriumokkal, tantermekkel, műszerparkkal, minősített és kiválóan felkészült, nemzetközileg is ismert oktatókkal járulunk hozzá.
   
   
 • Tanári mesterszak magyartanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.A Nyíregyházi Főiskolán végzett magyartanárok több mint 50 éve bizonyítják, hogy intézményünkben versenyképes, élvonalbeli, gyakorlatközpontú képzésben részesültek.Célunk, hogy magas szintű interpretációs készséggel rendelkező magyartanárokat képezzünk, akik a műértelmezés és az anyanyelvi nevelés újabb módszereivel ismerkedhetnek meg. Képet kapnak az irodalom és a társművészetek medialitásáról, mint az irodalomtudomány egyik új és meghatározó ágáról. Ismereteket szereznek a kortárs magyar irodalom legújabb alkotásairól és szerzőiről, bővítik a közoktatásban jól alkalmazható nyelvtudományi ismereteiket.A magyartanári mesterszakon országosan ismert és elismert tanárok tanítanak. Mestertanár szakunk középiskolai tanári okleveles magyartanár végzettséget biztosít.
   
   
 • Tanári mesterszak matematikatanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Matematika és Informatika Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A Nyíregyházi Főiskola legnépszerűbb képzése a pedagógusképzés, minden harmadik felvett hallgató erre a területre jelentkezik. A siker oka elsősorban a diplomások számára hirdetett tanári mesterképzés, amelyre többek között az alapszakon végzettek, illetve korábbi főiskolai szintű tanári diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzést sikerrel befejezők a diplomával egyetemi végzettséghez jutnak.A matematika a közoktatásban az egyik legnagyobb óraszámban tanított tantárgy, ezért nagy szükség van jól felkészült matematikatanárokra. Célunk olyan magas szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkező matematikatanárok képzése, akik úgy képesek a matematika színvonalas oktatására, hogy ez alatt diákjaikkal is megszerettetik a tantárgyat. Arra is felkészítjük őket, hogy a tanulók speciális matematikai képességeinek figyelembe vételével felismerjék a tehetséges tanulókat és ösztönözzék őket a megoldandó problémák megértésére, az eredeti ötletek felvetésére.
   
   
 • Tanári mesterszak mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség MA (levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Műszaki és Agrártudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A mérnöktanárképzés a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű, az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben, a műszaki szakoktatás elméletigényes tantárgyainak tanítására készít fel. A végzettek munkaerő- piaci kilátásai kedvezőek, egyrészt azért, mert a mérnöktanárok között magas az ötven-hatvanévesek aránya, másrészt a piac, különösen a felnőttképzés folyamatosan igényli a kreatív, pedagógiai ismeretekkel is rendelkező műszaki végzettségű szakembereket.
   
   
 • Tanári mesterszak testnevelő tanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés a közoktatásban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben az iskolai testnevelés és sport valamint sportszakmai tárgyak oktatására készíti fel a hallgatókat. A testnevelő tanár oklevéllel rendelkezők elhelyezkedhetnek oktatási intézményekben testnevelő tanárként, szabadidő szervezőként. Sportcentrumokban vezetőként, sportrekreátorként, animátorként, életmód szaktanácsadóként; sportegyesületekben edzőként, sportszervezőként vagy sportvezetőként; önkormányzatoknál sportreferensként.
   
   
 • Tanári mesterszak történelemtanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Történettudományi és Filozófia Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
   
  A képzés során a történelemtanári pályára készülők megismerkednek a történelemtudomány legújabb kutatási eredményeivel és ez által történetszemléletük is formálódik. A szaktudományos ismeretek mellett a pedagógus mesterség módszereinek elsajátítása is a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap. A tanárjelöltek megismerkednek azokkal a módszerekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a tanulók személyiségének formálásához, tanulási készségeik, problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztéséhez.
   
  A mesterképzési szakon végzettek közül a legtöbben történelmet tanítanak, de a történelemhez közel álló tantárgyak (pl. társadalmi ismeretek, filozófiatörténet) iskolai oktatását is jellemzően ők látják el. A tanári pályán kívül kulturális és tudományos ismeretterjesztő intézményekben is jól tudják hasznosítani az itt szerzett ismereteiket.
   
   
 • Tanári mesterszak vizuális- és környezetkultúra tanár szakképzettség MA (nappali, levelező)
   
  A képzésért felelős egység(ek): Vizuális Kultúra Intézet, Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá akik képesek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.A vizuális és környezetkultúra tanárok magasfokú képzőművészeti és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek. A közoktatás művészeti-kulturális jellegű tantárgyait oktathatják, beleértve a rajz és téralakítás, környezetkultúra, művészettörténet területeit. Felkészítjük őket szakkörök, szabadidős tevékenységek szervezésére is. Oktatási intézmények mellett kulturális intézményeknél, vizuális kommunikációval foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál is várják végzett hallgatóinkat.
   
   


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

 • Egészségfejlesztő mentálhigiéné
   
  A képzésért felelős egység: Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
   

  Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, a velük – társintézményként – együttműködő gyakorlati munkát végző terepen, valamint az egészségügy területén. A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.
   

 • Erkölcstan, etika szakos pedagógus-szakvizsgára felkészítő
    

  A képzésért felelős egység: Történettudományi és Filozófia Intézet
   

  A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel, valamint a végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban és a szakképzésben az etika oktatása során hasznosíthatják.
   

 • Fejlesztőpedagógus
   
  A képzésért felelős egység: Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 
   
  A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

   
   

 • Gépírásoktató
   
  A képzésért felelős egység: Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
   
  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gépírásoktatói szakképzettség, szakmódszertan birtokában képesek a különböző korosztályú tanulók számára szakszerűen oktatni a szabályos tízujjas gépírást, mint az elektronikus írásbeli kommunikáció alapját.

   
  A gépírásoktatók ismerik:
   

  • a számítógépes munkavégzés körülményeit (helyes test- és kéztartás, ergonómiai munkakörnyezet és munkakörülmények kialakítása, készségszintű ismerete)
  • a szabályos tízujjas vakírás alapjait (gépírás)
  • a gépírás készségszintű használatát
  • gépírás-elméleti ismereteket
  • a gépírás tanítás-módszertani ismereteit
  • gépírási oktatóprogramok ismereteit
  • szövegszerkesztési ismereteket
  • a levélkészítés alapjait.
    
    
 • Pedagógus szakvizsga
   
  A képzésért felelős egység: Bessenyei György Tanárképző Központ
   
  A képzés célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; a intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan;az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére,módszereire. A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakjai: – A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdése az iskolában ismeretkör – Az inklúzió pedagógiája ismeretkör – Család és gyermekvédelem ismeretkör – Diáktanácsadás ismeretkör – Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai választáson alapuló ismeretkör – Könyvtár-pedagógia ismeretkör – Mentori vezetőtanári feladatokra való felkészítés ismeretkör – Preventív és korrektív pedagógiai pszichológiai ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol nyelv) ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biológia) ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (magyar nyelv) ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (matematika) ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (fizika) ismeretkör – Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene) ismeretkör – Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ügyviteli)ismeretkör

   
   

 • Roma társadalomismereti szakterülten pedagógus-szakvizsgára felkészítő
   
  A képzésért felelős egység: Tanítóképző Intézet
   

  A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismereteket szereznek a cigányság múltjáról; kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a romani nyelvről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Szakképzettségüket, ismereteiket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán, a családokkal, szülőkkel történő hatékony kommunikáció, valamint a gyermekvédelemben részt vevő szakemberekkel történő együttműködés során.
   
   


ÚJABB MŰVELTSÉGTERÜLET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS

 • Testnevelés műveltségterület

  (tanítói oklevéllel rendelkezők részére testnevelés műveltségterület)

 

 


További információ: www.nye.hu/felvi

Mit jelent a duális képzés

 A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmának sturktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő megnövelt óraszámnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. A gazdasági szervezet és a hallgató hallgatói munkaszerződést köt: a vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A díj mértéke legalább hetente a munkabér 15% (havonta a minimálbér 60%-a körüli összeg).
 

A duális képzés előnyei

Magas színvonalú, az elméleti tudást kiegészítő gyakorlatorientált képzés
Modern szakmai ismeretek elsajátítása nemzetközi környezetben Komplex rálátás az adott szakmai területeire Automatikus részvétel a partner vállalat utánpótlás-programjában Lehetőség munkatársi átvételre a partner vállalatnál a tanulmányok lezárását követően Rendszeres teljesítmény-értékelés Teljesítmény-arányos bérezés
 

Elvárások

Érvényes felvételi jelentkezés a Felvételi Tájékoztatóban duális képzési formában meghirdetett alapképzési szakra
Kiváló tanulmányi eredmények Kimagasló szakmai érdeklődés Nyitottság a tanulmányokon túlmutató kihívásokra (pl. hallgatói versenyek, kutatási projektek stb.) Kommunikációs idegen nyelvtudás vagy hajlandóság annak elsajátítására Rugalmasság, problémamegoldó képesség , kezdeményezőkészség Képesség csapatmunkára Jó kommunikációs képességek 2 x 13 tanítási hét alatt folyamatos felkészülést, sikeres vizsgákat, Évi 22 hét során heti 40 órás munkarendben (négy hét szabadság mellett) felelősségteljes, szorgalmas és fegyelmezett munkavégzést, vállalati célokkal való azonosulást, hosszú távú gondolkodást, önállóságot, kreativitást és kezdeményezőképességet.
 

Kit várunk, kinek ajánljuk

Új motiváló közösség (hallgatói és munkahelyi) tagja leszel
Izgalmas üzleti feladatokat végezhetsz el, érdekes szakmai ismereteket szerezhetsz Szervező, elemző, kreatív képességeidet fejlesztheted Élvezheted egy vállalat anyagi és szakmai támogatását Nemzetközi üzleti környezetben dolgozhatsz Nyelvtudásod javíthatod Része lehetsz egy üzleti vállalkozás sikerének
 
 
 
 
 


További információ: www.nye.hu/felvi