shadow

Meghívó mentortájékoztatóra

A Bessenyei György Tanárképző Központ idén is megrendezi a ránk következő félévben megbízott ill .megbízandó mentorok számára tartott tájékoztató workshopját. Az alkalomra minden érdeklődőt sok szeretettel hívunk is várunk, a leendő mentorokon kívül különösen is az érintetteket, azaz a hallgatókat, a módszertanos kollégákat és persze minden kollégát is, akik résztvesznek a tanárképzésben.

A rendezvény időpontja: 2017. augusztus 31. 14 óra; a pontos meghívó ill. helyszín és program a csatolt dokumentumban olvasható.

MEGHÍVÓ

 

shadow

Közösségi pedagógiai gyakorlat

TKO1114, 2 kredit

 

A hallgató szünidőben vagy a szorgalmi időszak alatt is teljesíthető közösségi pedagógiai gyakorlata, mely sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzést tesz lehetővé az általános iskolai korosztállyal végzett tanórán és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek, programok (iskolai táborok, bentlakásos táborok, vándortáborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, szakkörök, érdeklődési/hobby körök, játék- és sportfoglalkozások, vetélkedők, projekt/témahetek) programkészítési, szervezési, vezetési, közösségépítési területein. A hallgató ezáltal bizonyítja, hogy képes tanulói csoportok, közösségek számára szabadidős tevékenységek, projektek tervezésére, szervezésére, vezetésére. A gyakorlat során szerzett tapasztalatait naplóban dokumentálja. A hallgató valós pedagógiai helyzetekkel történő találkozása, egy választott közösség számára végzett tevékenység mellett elindul a reflektív résztvevő szerep elsajátításának útján, tapasztalatot szerez a problémamegoldó és partneri együttműködő szerepekről.

 

A gyakorlat célja

 

A hallgatók releváns és felelősségteljes pedagógiai tevékenységük keretében szerezzenek tapasztalatot a pedagógiai helyzetek és a nevelői szerep komplexitásáról. Tapasztalják meg a problémamegoldó és együttműködő reflektív szakember szerepét. A közösségi pedagógiai tevékenység során találkozzanak a gyermekek valóságával és tapasztalati úton tanuljanak róluk, és tanuljanak együtt az érintettekkel. A pedagógiai tapasztalatszerzés, a közösségben és közösségért végzett tevékenység váljon alapjává a hallgatók tanulási folyamatának, alakítsa ki az átéltekre való tudatos reflexió képességét, tudatosítsa és tárja fel a saját pedagógiai nézeteket a közösségfejlesztés területén.

 

A tantárgy teljesítésének feltételei

 1. A közösségi pedagógiai gyakorlat előkészítését szolgáló tájékoztatón való részvétel, mely a közösségi pedagógiai gyakorlat, mint tanulási forma elméleti hátterét, illetve a gyakorlati követelmények ismertetését, továbbá a reflektív napló tartalmi és formai követelményeinek ismertetését szolgálja.

  • A előkészítő foglalkozáson való részvétel előfeltétele a gyakorlat megkezdésének! A foglalkozáson való részvételt a hallgató az alábbi igazolólap aláiratásával igazolja.

 2. A gyakorlat teljesítése.

 3. A kurzus meghirdetésének félévében az egyetemen szervezett, a tapasztalatokat összegző szemináriumokon való részvétel.

 

A gyakorlat időtartama

Szünidőben egybefüggően egy teljes hét, vagy 7x1 nap (napi hatórás időtartamban), szorgalmi időszakban 42 óra. A gyakorlat időtartamába nem számít bele a szemináriumokon való részvétel. 

 

A gyakorlat dokumentálásának elemei:

                        befogadó nyilatkozat, igazolás a teljesítésről, reflektív napló

 

A gyakorlat során végzett tevékenységükről a hallgatók naplót vezetnek (pl. képekkel, saját készítésű tervekkel, feladatötletekkel dokumentált), mely tartalmazza azokat az alkalmakat, amikor a hallgató a gyakorlat helyszínén tartózkodott, különböző tevékenységeket végzett, bekapcsolódott azok tervezésébe, szervezésébe, lebonyolításába, vagy felkészült a gyakorlatra. Megjeleníti a tevékenység pontos időpontját, időtartamát, a végzett tevékenységet és a személyes szakmai reflexiót 5-6 oldalban.

 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT (letölthető dokumentum)

 

 

shadow
Tisztelt Hallgatók!
 

Miután a május 25-i fórumon felmerült kérdésekkel kapcsolatban további  tisztázni valók merültek fel, megkerestük az EMMI illetékesét. Az onnan kapott információk alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
 
Nem bontható meg az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat a fórumon elhangzottak szerint.
Az egy éves gyakorlatot mindkét tantárgyból el kell kezdeni, és ezt csak abban az esetben tehetik meg, ha - az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani feladatok kivételével - a tanári szakképzettség megszerzéséhez szükséges szakterületi, valamint a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati elemek tanulmányi és vizsgakövetelményeit mind a két tanárszakjukon eredményesen teljesítették.
 
A gyakorlati képzéssel kapcsolatos részletes, a rendeleti helyek megjelölésével ellátott tájékoztatónkat a honlapra is feltesszük.
 
Amennyiben szükséges, természetesen, szóban is tájékoztatjuk Önöket a BGYTK-n.
 

A korábbi téves információért elnézést kérünk.

 

shadow

Figyelem! Május 25-én, csütörtökön 14 órától tájékoztatót tartunk az osztatlan tanárszakos hallgatók részére az összefüggő gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kezdeti adminisztratív teendőkről. A rendezvényre különösen is várjuk azokat a hallgatókat, akik a következő tanévben az összefüggő gyakorlatukat fogják teljesíteni, mivel lehetőség lesz a felmerülő igények és lehetőségek egyeztetésére az iskolaválasztással kapcsolatban!

Helyszín: D/2. körelőadó

 

shadow

Figyelem! TKM 0030 / TKM 0030L teljesítés!

Kedves Hallgatók!

Május 16-án, 16 órától a B. I. 134-es teremben Kocsis Sándor úr tart előadást a TKM0030 - TKM0030L (Sajátos intézmények látogatása) c. tantárgy keretében.

shadow

Felhívjuk minden érintett hallgatót, oktatót és intézetet, hogy a szakdolgozati témaválasztással kapcsolatosan a következő tennivalók és határidők várnak ránk:

 1. Kérjük az intézeteket, hogy május 10-ig tegyék nyilvánossá szakdolgozati témahavaslataikat a hallgatók számára a tanszéki/intézeti honlapokon ill. az egyéb (hagyományos) hirdető felületeken.
 2. Kérjük a hallgatókat, hogy - ha még nem tették volna meg - május 20-ig mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot témavezetőjükkkel, egyeztetve a választott témát, ill. a szükséges tennivalókat.
 3. Kérjük továbbá a hallgatókat, hogy a szakdolgozati témabejelentőlapot legkésőbb a következő félév regisztrációs hetének végéig, azaz szeptember 1-ig töltsék ki négy példányban. A négy példány közül
 • egy példány a hallgatónál marad,
 • egy példányt a témavezetőnek kell odaadni,
 • egy példányt a tanulmányi előadónál kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Központban,
 • egy példányt pedig a Bessenyei György Tanárképző Központban.

A bejelentőlapok letölthetőek a következő linkről:

A szakdolgozatok formai, tartalmi követelményekről az alábbi oldalakon található részletes információ:

Jó munkát!

 

shadow

Tisztelettel kérjük az érintett hallgatókat, hogy a portfólió és a szakdolgozat beadásával kapcsolatban az alábbiak szerint járjanak el, különös figyelemmel a portfólió és szakdolgozat közötti különbségekre!

 

 

Portfólió leadása

 

A 2016/2017. tanév II. félévében a tanári MA képzés beadandó portfólióit elektronikus formában (szerkesztve vagy szkennelve, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2017. május 20. 24.00 óráig a http://www.nyf.hu/bgytk/node/5 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben elektronikusan ezt megtette!

 

A tárhely belépési információi:

 • Azonosító: saját Neptun kódja

 • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)
  (Amennyiben korábban belépett a felületre és átírta a jelszavát, azzal tud belépni.)

 

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_portfolio_2017.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

 

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

 

Megjegyzés: Ezenfelül az oktató kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést. (CD-n nem kell leadni, az ének-zene tanár szakképzettségen az eltérő szabályokról tájékoztatást kapnak.)

 

A határidőre be nem érkezett portfóliók csak a következő félévben kerülnek bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Az oktató egyéni kérésére a portfólió egy példányát nyomtatva is be kell adni a fenti határidőre.

 

A hallgatónak magával kell vinni a záróvizsgára a portfóliójának egy nyomtatott példányát, melyet a záróvizsga után visszakap.

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg.

 

Egyéb segítség:

A portfólióhoz csatolandó (annak része, aláírt formában) jogi nyilatkozat elérhetősége letölthető az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/Kepzesek_Es_Tantargyi_Programok/Tanari_mesterkepzesi_szakok/NYILATKOZAT_portfolio_keszitesehez.pdf

 

 

Szakdolgozat leadása

 

A 2016/2017. tanév II. félévében a tanári MA képzés beadandó szakdolgozatát elektronikus formában (szerkesztve vagy szkennelve, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2017. április 28. 24.00 óráig a http://www.nyf.hu/bgytk/node/5 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben elektronikusan ezt megtette.

 

A tárhely belépési információi:

 • Azonosító: saját Neptun kódja

 • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)
  (Amennyiben korábban belépett a felületre és átírta a jelszavát, azzal tud belépni.)

 

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_szakdolgozat_2017.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

Megjegyzés: Ezenfelül a témavezető kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg  számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést. (CD-n nem kell leadni, az ének-zene tanár szakképzettségen az eltérő szabályokról tájékoztatást kapnak.)

 

A határidőre be nem érkezett szakdolgozat csak a következő félévben kerül bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Szakdolgozat egy példányát minden esetben bekötve le kell adni a témavezetője intézetének.

 

A záróvizsgán a szakdolgozat biztosítása nem a hallgató kötelessége.

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után, (határidő: május 31.) a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg. Továbbá az elkészült bírálatokból 2 pld-t kérünk leadni a Bessenyei György Tanárképző Központba.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a záróvizsga napján  a szakdolgozata a záróvizsga jegyzőjénél marad.

 

Egyéb segítség megtalálható az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/node/5

 • Szakdolgozat készítési útmutató

 • A szakdolgozathoz csatolandó (annak része, aláírt formában)

 • jogi nyilatkozat

 • belső címlap

 

Eredményes felkészülést és sikeres záróvizsgát kívánunk!

shadow

20. partiumi tudományos diákkör

20. alkalommal rendezi meg a Partiumi Keresztény Egyetem a tudományos diákkonferenciáját 2017. május 5-én. A részvételi felhvás megtalálható és letölthető innen; többek között neveléstudományi témákkal is lehet jelentkezni!

shadow

Gyakorlati beosztások 2016/17/2. félév

Összefüggő szakmai gyakorlat

Külső tanítási gyakorlat

 

Kérjük az érintett hallgatókat, hogy mihamarabb, de legkésőbb 2017. február 17. péntekig vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt iskolával ill. mentorukkal! (A megosztott excel táblázatban az iskola nevére kattintva az adott iskola honlapjára lehet eljutni, ahol a 'Kapcsolat' oldalon megtalálhatóak az elérhetőségek.)

Kérjük, bármilyen kérdés, probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a Bessenyei György Tanárképző Központ munkatársaival!

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, vegyen át egy példányt a Tanárképző Központban!

 

Tanítási gyakorlat (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

 

Kérjük az érintett hallgatókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel; a nappalis hallgatók az adott szaknapjuk időpontjában!

Általános kapcsolattartók: Buhály Attila (BGyTK, 2279-es mellék) ill. Dobos Zoltánné (2420-as mellék)

shadow