BGYTK Ügyrend

A Nyíregyházi Főiskola Tanárképzési Tanácsának

Ügyrendje

 

1.      A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Tanárképzési Tanácsa a NYF Szenátusa által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, a tanárképzés és pedagógus-továbbképzés szakmai irányítását ellátó testület.

 

2.      Az ügyviteli-ügyintézési helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

 

3.      A Tanárképzési Tanács célja:

A NYF-án folyó tanárképzés és pedagógus-továbbképzés szakmai irányítása.

 

4.      A Tanárképzési Tanács feladatai:

-          előterjesztést tesz a hallgatói felvételek, átvételek szabályozására

-          irányelveket fogalmaz meg a tanárképzés képzési programjának összeállítására, az oktatott tárgyak, közös kurzusok, tananyagok meghatározására

-          meghatározza a záróvizsga folyamatát

-          meghatározza az iskolai gyakorlatok rendjét és szakmai tartalmát

-          kijelöli a köznevelési és pedagógiai kutatások fő irányait

-          ellátja a pedagógus-továbbképzések szakmai irányítását

-          állást foglal a fejlesztési programokról

-          szabályozza a pedagógia, pszichológia, módszertan és a gyakorlati képzés közötti együttműködést

-          megállapítja a képzés és a képzők munkájára vonatkozó szabályokat a tanárképzéssel összefüggésben

 

5.      A Tanárképzési Tanács személyi összetétele:

A Tanárképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 17 főből álló testület, melynek tagjai:

a.)    hivatalból tagok:

-          a tanárképzési főigazgató, aki egyben a tanács elnöke,

-          az osztatlan tanárképzés szakfelelősei: 12 fő,

-          a gyakorlati képzésért felelős oktató: 1 fő,

b.)    választott tagok:

-          pedagógiai szakterület képviselője: 1 fő,

-          a pszichológiai szakterület képviselője: 1 fő,

-          a gyakorlóiskolák képviselője: 1 fő.

A Tanács tagjait jelen ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza.

A Tanács elnökének és tagjainak megbízatása határozott időre szól, melynek időtartamát a megbízólevél tartalmazza.

 

6.      A Tanács tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

 

 

7.      A Tanács tagjainak jogai és kötelességei:

a)      a Tanács ülésein és határozatainak meghozatalában való részvétel,

b)      észrevételek, javaslatok tétele a Tanács működésével kapcsolatban,

c)      felvilágosítás kérése a Tanács feladataival összefüggő kérdésekben,

d)      javaslattétel a Tanács rendkívüli összehívására,

e)      a Tanács határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása,

f)       beszámolás a Tanácsban vállalt feladatok végrehajtásáról.

 

8.      A Tanácsban betöltött tagság megszűnik:

a)      a hivatalból Tanács tag esetén a hivatali megbízás, feladat megszűnésével egyidejűleg,

b)      a mandátum lejártával,

c)      a mandátum visszavonásával,

d)      lemondással,

e)      közalkalmazotti jogviszony megszűnésével.

 

9. A Tanács ülése, határozathozatal:

 

9.1.      A Tanács szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik, indokolt esetben rendkívüli ülés összehívása is lehetséges. Rendkívüli ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt a Tanács tagjainak egyharmada - az ok és cél megjelölésével - indítványozza.

 

9.2.      A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és vállalt feladatokat. A határozatokról az érintett egységeket és személyeket értesíteni kell.

 

9.3.      A Tanács ülését az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról – az előterjesztések megküldésével - legalább 5 nappal korábban értesíteni kell a Tanács tagjait és az esetleges meghívottakat.

 

9.4.      A Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A határozatot egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a Tanács elnökének szavazata dönt.

 

10.  Egyéb rendelkezések:

 

 

11.  Záró rendelkezések:

 

Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Tanárképzési Tanácsa a 2013. október 29. napján megtartott ülésén elfogadta.

 

 

Nyíregyháza, 2013. október 29.

 

 

        Dr. Szabó Antal       

a Tanárképzési Tanács elnöke

 

 

A Szenátus megismerte, és az RH/41-158/2013. számú határozatával, 2013. november 21-i hatállyal jóváhagyta a Tanárképzési Tanács ügyrendjét.

 

Nyíregyháza, 2013. november 19.

 

                                    A Szenátus nevében:

 

Prof. Dr. Jánosi Zoltán

rektor

 

shadow